Wyniki konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ETAPU II KONKURSU

W dniach 11.09.2023 r. i 12.09.2023 r. w siedzibie SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie odbyły się oficjalne, zamknięte posiedzenia Sądu konkursowego w sprawie oceny Prac konkursowych.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

 1. dr hab. Inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak – Przewodnicząca Sądu konkursowego
 2. arch. Jacek Lenart – Sędzia referent
 3. Iwona Pastwa-Zarychta – członek Sądu Konkursowego
 4. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski – członek Sądu Konkursowego
 5. arch. Piotr Walkowiak – członek Sądu Konkursowego
 6. arch. krajobrazu Marek Szeniawski – członek Sądu Konkursowego
 7. arch. Wojciech Wagner – członek Sądu Konkursowego
 8. arch. Piotr Lewicki – członek Sądu Konkursowego
 9. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – członek Sądu Konkursowego

Do dnia 25.08.2023 r. do godziny 15:00 zostało złożonych skutecznie, zarówno w postaci elektronicznej jak i wersji papierowej (część graficzna i opisowa) sześć (6) Prac konkursowych na sześciu (6) zaproszonych do Etapu II Konkursu Uczestników a do dnia 04.09.2023 r. do godziny 15:00 zostało złożonych skutecznie sześć (6) makiet.

Złożone Opracowania studialne zostały zakodowane przez Sekretarza Konkursu numerami od 001 do 006.

W dniu 11.09.2023 r. o godzinie 12.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu konkursowego. Na posiedzeniu Sądu konkursowego odbyła się prezentacja Prac konkursowych przez Sędziego referenta arch. Jacka Lenarta.

Po prezentacji przystąpiono do dyskusji i szczegółowej analizy Prac konkursowych przez Sąd konkursowy.

W trakcie dyskusji przeprowadzono trzy głosowania na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu Rozdział VIII. Glosowania doprowadziły do wyłonienia 3 (trzech) najlepszych Prac konkursowych, które zdaniem Sądu Konkursowego spełniają warunki do otrzymania I, II i III Nagrody.

Wyniki głosowań

 1. Pierwsze głosowanie

Praca nr 001 – 1 głos (punkt)

Praca nr 002 – 4 głosy (punkty)

Praca nr 003 – 9 głosów (punktów)

Praca nr 004 – 1 głos (punkt)

Praca nr 005 – 7 głosów (punktów)

Praca nr 006 – 8 głosów (punktów)

 1. Drugie głosowanie

Praca nr 002 – 4 głosy (punkty)

Praca nr 003 – 5 głosów (punktów)

Praca nr 005 – 6 głosów (punktów)

Praca nr 006 – 8 głosów (punktów)

 1. Trzecie głosowanie

Praca nr 002 – 2 głosy (punkty)

Praca nr 003 – 5 głosów (punktów)

Praca nr 005 – 6 głosów (punktów)

Praca nr 006 – 6 głosów (punktów)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VIII, pkt 2, ppkt. 4 lit. d) Praca, która w głosowaniu uzyska łącznie 2 punkty (głosy) lub mniej nie przechodzi do dalszej oceny.

W związku z powyższym do dalszej oceny w wyniku głosowań w dniu 11.09.2023 r. do dalszej oceny zostały zakwalifikowane Prace konkursowe o numerach: 003, 005 oraz 006.

Na tym w dniu 11.09.2023 r. o godzenie 18.30 zakończono posiedzenie Sądu konkursowego.

W dniu 12. 09.2023 r. o godzinie 10.00 odbyło się drugie posiedzenie Sądu konkursowego.

Na początku przystąpiono do analizy wybranych na poprzednim posiedzeniu 3 (trzech) Prac konkursowych w kontekście przyznania im poszczególnych Nagród (I, II i III Nagroda).

Po tym dyskutowano o przedstawionych w pracach rozwiązaniach. Każdy z Sędziów indywidualnie wypowiedział się o swoich preferencjach co do poszczególnych Prac wskazując na występujące w nich wady i zalety. Sad konkursowy stwierdził, iż najpierw będzie głosował nad przyznaniem I Nagrody a następnie odbędzie się kolejne głosowanie, które wyłoni II i III Nagrodę.

Wyniki glosowania na I Nagrodę:

Praca nr 003 – 2 głosy (punkty)

Praca nr 005 – 2 głosy (punkty)

Praca nr 006 – 5 głosów (punktów)

Wyniki glosowania na II Nagrodę:

Praca nr 003 – 4 głosy (punkty)

Praca nr 005 – 5 głosów (punktów)

Ze względu, iż w głosowaniach brały udział 3 (trzy) Prace, Sąd konkursowy uznał, iż Praca o numerze 003 jako ostania w rankingu głosowań nad przyznaniem I i II Nagrody otrzyma III Nagrodę.

W związku z powyższym po dokładnej analizie poszczególnych Prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności kryteriów oceny Prac konkursowych oraz po głosowaniach w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 13.00 rozstrzygnięto Etap II Konkursu. Decyzja Sądu nie była jednogłośna. Jeden z Sędziów tj. arch. Jacek Lenart złożył zdanie odrębne. Pozostałych 8 (ośmiu) członków Sądu konkursowego przyjęło wynik rozstrzygnięcia Etapu II Konkursu.


WYNIKI I NAGRODY


I NAGRODA

pieniężna w wysokości 200 000,00 zł brutto oraz w Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 005

(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 006)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O

ul. Ks. J. Popiełuszki 28

20-052 Lublin

Skład zespołu autorskiego (wykonawcy projektu koncepcyjnego):

Bolesław Stelmach (Warszawa); Marek Zarzeczny (Świdnik); Rafał Szmigielski (Lublin); Zbigniew Wypych (Lublin).

Osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej, bez autorskich praw majątkowych (opracowanie projektu koncepcyjnego):

Sylwia Wojnicka (Poniatowa); Kamil Świstoń (Rejowiec); Łukasz Kuczyński (Świdnik); Agata Plichta (Lublin); Jan Dodacki (Warszawa).

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 6 (sześć) na 9 głosujących Sędziów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IX pkt 1, ppkt 2) lit. c). Pracy konkursowej, która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 005 oraz uzasadnienie przyznania I Nagrody

Praca proponuje budynek o zwartej bryle, o rzucie trapezu wpisanym w kształt terenu lokalizacji. Wielowarstwowe elewacje o znacznej miąższości dematerializują granicę między zewnętrzem a wnętrzem obiektu, integrując go z parkowym otoczeniem. Trójwymiarowy model metaforycznego lasu, użyty dla kształtowania tektoniki budynku nadaje indywidualny charakter gmachowi Polskiej Opery Królewskiej i tworzy nowy znak w przestrzeni.

Praca godzi w oryginalny sposób istniejący układ Osi Stanisławowskiej, narożnika Łazienek Królewskich i sąsiedztwa architektury współczesnej, powstającej nierzadko w sposób przypadkowy. Jest czytelnym znakiem w krajobrazie obecności kultury wysokiej i wyważonej estetyzacji przestrzeni. Tworzy nową tożsamość miejsca zharmonizowaną z historyczną przestrzenią i wzbogaca walory krajobrazowe oraz kompozycyjno-urbanistyczne.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu I nagrody za:

 • ukształtowanie formy budynku w sposób adekwatny do walorów lokalizacji – w obrębie parku Łazienek Królewskich,
 • wprowadzenie elementów przestrzennych inspirowanych roślinnością, mające na celu powiązanie obiektu z parkowym otoczeniem,
 • powiązanie elewacji frontowej z przestrzenią Kanału Piaseczyńskiego (wschodni fragment Osi Stanisławowskiej),
 • ograniczenie rozmiaru elewacji południowej, a przez to optyczne zmniejszenie skali budynku od strony parku,
 • racjonalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne charakterystyczne dla trójdzielnej typologii obiektów teatralnych.

Zalecenia do pracy konkursowej nr 005

 1. Sąd konkursowy zaleca ścisłą współpracę z Zamawiającym podczas dalszego etapu opracowania w szczególności w zakresie rozwiązań technologii scenicznej uwzględniającej warunki określone szczególnie w Złącznikach do Regulaminu konkursu nr 7b1 i 7b2 (wraz z suplementem do Załącznika 7b2).
 2. Należy ponownie przenalizować sposób obsługi transportowej obiektu.

Zalecenia nie wyczerpują ewentualnych modyfikacji, które będą odbywać się na dalszych etapach projektowania i rozmów z użytkownikami.

PREZENTACJA I NAGRODA

Praca konkursowa 005

OPIS Praca 005.pdf

II NAGRODA

pieniężna w wysokości 150 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 003

(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 005)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

APA Wojciechowski sp. z o.o.

ul. Kamionkowska 32

03-805 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Michalina Dutkowska (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Paulina Górecka (Mediolan) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Ostap Ivaniv (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Agnieszka Kalinowska- Sołtys (Warszawa) – Architektura: Zrównoważony rozwój; Matthew Kamionka (Warszawa) – Architektura: Technologia Opery; Joanna Karlikowska-Fojt (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; architektura krajobrazu; Kaja Kirilenko (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Agnieszka Kita (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Boris Kudlička (Warszawa) – Architektura: Koncepcja, wnętrza; Hubert Natorff (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Yaroslav Panasevych (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Paulina Pawlikowska (Warszawa) – Architektura: Koncepcja i opracowanie graficzne; Aleksandra Pawłowska (Łódź) – Architektura: wnętrza; Aleksandra Przywózka (Warszawa) – Architektura: Zrównoważony rozwój; Anastasiia Volyk (Gdańsk) – Architektura: Wizualizacje; Szymon Wojciechowski (Warszawa) – Architektura: Generalny Projektant; Anna Wojcieszek (Warszawa) – Architektura: Koncepcja, BIM; Jan Czajkowski (Warszawa) – Konsultacje instalacyjne; Jan Dodacki (Warszawa) – Akustyka; Wojciech Dzik (Warszawa) – Konsultacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej; Jacek Piętka (Warszawa) – Kosztorysy; Arnold Prasalski (Warszawa) – Konsultacje Konstrukcji; Marcin Truszczyński (Warszawa) – Kosztorysy.

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem II i III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 6 (sześć) na 9 głosujących Sędziów.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 003 oraz uzasadnienie przyznania II Nagrody

Przedstawiona propozycja to prostopadłościenna, niemal symetryczna bryła o wysokości 11,41m, ustawiona na osi Pałacu na Wodzie. Bryłę zwieńczono 18-metrową wieżą sceniczną wbudowaną w układ pergoli przesłaniających tarasy dachowe. Również układ funkcjonalno-przestrzenny zbudowano wzdłuż tej samej głównej osi w sekwencji od foyer, poprzez salę dla 355 widzów, scenę z kieszeniami oraz tak zwaną agorę. W ten sposób budynek otwarto zarówno na parkową stronę południową, jak i na stronę północną zwróconą ku Kanałowi Piaseczyńskiemu. Przeszklona, wielopłaszczyznowa elewacja o wertykalnymi, nieregularnym układzie kamiennych słupów zapewnia powiązania widokowe z parkiem. Projekt prawidłowo, w czytelny sposób strefuje zespoły funkcjonalne, zapewniając ich podział jak i odpowiednie powiązania. W pracy zastosowano szereg rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych zmierzających do obniżania śladu węglowego, redukcji „efektu ciepłą”, między innymi poprzez zastosowanie obszarów aktywnych biologicznie i ekologicznie.

II Nagrodę przyznano za czytelne powiązanie złożonej funkcji obiektu operowego z prostą i logiczną formą budynku. Wprowadzone rozwiązania, a w szczególności utworzenie tak zwanej agory, pozwalają na realizację działań artystycznych i edukacyjnych w różnych przestrzeniach wewnątrz i na zewnątrz obiektu, wiążąc te aktywności z publiczną przestrzenią parku. Doceniono również próbę takiego rozwiązania przestrzennego audytorium oraz zespołu sceny, aby podstawowe działania odbywały się na poziomie związanym z otaczającym terenem, zarówno w strefach ogólnodostępnych, jak i w strefie obsługi widowiska oraz transportu dekoracji scenicznych. Działania te przyczyniły się również do ograniczenia koniecznej głębokości posadowienia budynku.

Zalecenia do Pracy konkursowej 003

 1. Sąd konkursowy zaleca ścisłą współpracę z Zamawiającym podczas dalszego etapu opracowania w szczególności w zakresie rozwiązań technologii scenicznej uwzględniającej warunki określone szczególnie w Złącznikach do Regulaminu konkursu nr 7b1 i 7b2 (wraz z suplementem do Załącznika 7b2).
 2. Usprawnienie komunikacji pomiędzy agorą a głównym foier budynku.

Zalecenia nie wyczerpują ewentualnych modyfikacji, które będą odbywać się na dalszych etapach projektowania i rozmów z użytkownikami.

PREZENTACJA II NAGRODA

Praca konkursowa 003

OPIS Praca 003.pdf

III NAGRODA

pieniężna w wysokości 100 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 021

(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Dżus GK Architekci s.c. G.Dżus K.Orzechowska-Dżus

ul. Artyleryjska 3H

10-127 Olsztyn

 1. Restudio Jacaszek Architekci sp. z o.o.

ul. Sobótki 11a/6

80-247 Gdańsk

 1. Restudio Architektury Rafał Jacaszek

ul. Lipowa 23

10-065 Olsztyn

Skład zespołu autorskiego

Generalni projektanci:

Grzegorz Dżus (Olsztyn); Maciej Jacaszek (Gdańsk); Katarzyna Orzechowska-Dżus (Olsztyn); Rafał Jacaszek (Olsztyn).

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II i III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 9 głosujących Sędziów.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 021 oraz uzasadnienie przyznania III Nagrody

Choć koncepcja oparta jest w swej warstwie źródłowej na założeniach geometrii barokowego parku przewidzianego niegdyś do realizacji w tej części Łazienek Królewskich, to efekt formalny jest abstrakcyjny, wręcz surrealistyczny. Projekt charakteryzuje się współczesną formą, a swym kształtem wpisuje w zastany kontekst miejsca, uzupełniając go i wzbogacając. Autorzy postawili na architekturę pawilonowo-parkową, „lekką” i wyrazistą. Uformowanie planowanego budynku Polskiej Opery Królewskiej jest delikatne, szlachetne i nie konkuruje z klasycystyczną architekturą istniejących obiektów historycznych. Otaczająca z trzech stron projektowany obiekt rozwierająca się szczelina przeszklenia przykryta zielonym skłonem z meandrami ogrodowych parterów daje wgląd w obiekt i wzajemnie – szerokie otwarcie na parkowe otoczenie. Próba zrównoważenia relacji park – kubatura jest sukcesem projektu. Wątpliwości budzi brak dostosowania niektórych rozwiązań technologicznych, w tym wielkości kieszeni scenicznych, do życzeń użytkownika obiektu. Praca zaproponowała obiekt z Salą Operową o widowni na 357 miejsc i o wysokości 10 ÷ 13 m.

Praca otrzymała III Nagrodę za błyskotliwą ideę zachowanie umiarkowania w skali nadziemnej kubatury oraz za postanowienie zachowania ogrodowej tożsamości miejsca, gdzie intrygująco, wręcz abstrakcyjnie wkomponowano dwie eliptyczne bryły w swoisty stylobat uniesionego dachu obsadzonego klasycznym ogrodowym „parterem”, zaś teatr spod niego otwiera się na parkowe otoczenie z trzech stron szczeliną przeszklenia.

PREZENTACJA III NAGRODA

Praca konkursowa 021

OPIS Praca 021.pdf

WYRÓŻNIENIE

Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 50 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 032

(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 001)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

WXCA Group Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 8A lok. 3

00-031 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Szczepan Wroński (Warszawa) – Idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna; Nina Wojtczuk – Hejduk (Warszawa) – Idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów; Michał Lipiec (Warszawa) – Idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów; Angelika Drozd (Warszawa) – Idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów; Jakub Matela (Warszawa) – Idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, Opracowanie rysunków, schematów i opisów; Maciej Kotania (Warszawa) – Opracowanie rysunków, schematów i opisów.

Praca konkursowa w pierwszym głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 1 (jeden) na 9 głosujących Sędziów.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VIII, pkt 2, ppkt. 4 lit. d) Praca, która w głosowaniu uzyska łącznie 2 punkty (głosy) lub mniej nie przechodzi do dalszej oceny.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 032 oraz uzasadnienie przyznania wyróżnienia

Praca dzieli zadany program funkcjonalny na trzy prostopadłościany, zmniejszając skalę interwencji projektowej w obrębie działki lokalizacji. Kubiczne kształty, o powściągliwym wyrazie formalnym i detalu architektonicznym tworzą zespół odrębnych obiektów i generują nowe relacje przestrzenne. Konsekwencją przyjętego archetypu przestrzennego są funkcjonalne niedogodności związane z umieszczeniem znacznej części programu pod powierzchnią terenu, utrudniające użytkowanie obiektu zgodnie z jego celem i przeznaczeniem.

Kompozycja w niepełnym zakresie konsumuje walory zasygnalizowane w I etapie konkursu. Romantyczny, nastrojowy klimat trzech pawilonów nie został wyraźnie zdefiniowany jeszcze większym stopniem integracji kompozycji zespołu.

Sąd Konkursowy przyznał wyróżnienie za konsekwentną propozycję projektową obejmującą realizację w krajobrazie trzech odrębnych obiektów, nawiązującą do architektury pawilonów ogrodowych.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE

Praca konkursowa 032

OPIS Praca 032.pdf

WYRÓŻNIENIE

Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 50 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 028

(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 002)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Schmidt Hammer Lassen Architects K/S

Njalsgade 17a

Kopenhaga S, 2300

Dania

 1. Dedeco Sp. z o.o. „Warszawa” Sp.k

ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 18

03-791 Warszawa

Polska

 1. Nagata Acoustics International, Inc.

75 Avenue Parmentier

75011 Paryż

Francja

Skład zespołu autorskiego:

Kristian Lars Ahlmark (Kopenhaga) – Dyrektor Kreatywny, René Nedergaard (Kopenhaga) – Architekt Prowadzący; Enea Michaelesio (Kopenhaga) – Menadżer projektu, koordynacja prac projektowych; Severine Bogers (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Joanna Targowicz (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Mateusz Binkowski (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Yin Tat Chan (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Enlai Hooi (Kopenhaga) – Architekt do spraw koncepcji zrównoważonego rozwoju, udział w opracowaniu koncepcji; Helena Christensen (Kopenhaga) – Architekt do spraw koncepcji zrównoważonego rozwoju, udział w opracowaniu koncepcji; Celine Vo (Kopenhaga) – Opracowanie strategii konkursowej, koordynacja opisu; Jesper Høiberg (Kopenhaga) – Kosztorysant budowlany, koordynacja kosztorysów; Natalia Masełkowska-Markiewicz (Warszawa) – Partner lokalny, tłumaczenie i doradztwo w zakresie zapisów regulaminowych; Piotr Hofman (Szczecin) – Partner lokalny, tłumaczenie i doradztwo w zakresie zapisów regulaminowych; Motoo Komoda (Los Angeles) – Główny konsultant do spraw akustyki; Marc Quiquirez (Paryż) – Starszy konsultant do spraw akustyki; Celia Díaz Brito (Paryż) – Konsultant do spraw akustyki; Karin Munch (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury krajobrazu, udział w opracowaniu koncepcji; Frida Videbæk (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury krajobrazu, udział w opracowaniu koncepcji; Clément Dreano (Villeurbanne) – Współpraca w zakresie konsultacji technologii scenicznej, udział w opracowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych; Juliette Peyronnel (Villeurbanne) – Współpraca w zakresie konsultacji technologii scenicznej, udział w opracowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych; Piotr Konarzewski (Kraków) – Współpraca w zakresie zarządzania projektami inżynieryjnymi rozwiązań konstrukcyjnych; Wojciech Metych (Kraków) – Współpraca konstruktorska, udział w opracowaniu rozwiązań funkcjonalnych i architektury wnętrz; Tomasz Fej (Kraków) – Współpraca w zakresie elektrotechniki, udział w opracowaniu rozwiązań technicznych i funkcjonalnych; Łukasz Olbromski (Kraków) – Współpraca w opracowaniu rozwiązań przeciwpożarowych, udział w opracowaniu układu funkcjonalnego, architektury wnętrz oraz rozwiązań technicznych; Anna Bąk (Kraków) – Współpraca w zakresie zrównoważonych rozwiązań konstrukcyjnych, udział w opracowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych; Laura Craft (Kopenhaga) – Współpraca w zakresie inżynierii zrównoważonego rozwoju, udział w projektowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych; Mads Lassen (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury, układu funkcjonalnego oraz architektury wnętrz, przygotowanie planów; Thomas Bossel (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury, układu funkcjonalnego oraz architektury wnętrz, przygotowanie planów.

Praca konkursowa w trzecim głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 2 (dwa) na 9 głosujących Sędziów.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VIII, pkt 2, ppkt. 4 lit. d) Praca, która w głosowaniu uzyska łącznie 2 punkty (głosy) lub mniej nie przechodzi do dalszej oceny.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 028 oraz uzasadnienie przyznania wyróżnienia

Praca proponuje realizację pięciokondygnacyjnego obiektu (w tym dwie kondygnacje podziemne) o wysokości 13 m (komin 18 m) z umieszczoną centralnie sceną i widownią o powierzchni 472 m kw., usytuowaną w południowej części obiektu. Salę prób przewidziano na poziomie 0 w północno-wschodniej części budynku, zaś po-mieszczenia biurowe – na trzeciej kondygnacji z dostępem do światła dziennego. Do budynku przewidziano wejścia o różnych funkcjach z każdej strony, jednak te przeznaczone dla publiczności, wraz z foyer i szatnią, zlokalizowano od strony ul. Myśliwieckiej, zaś obsługę transportową – od strony Kanału Piaseczyńskiego. Po-wierzchnia użytkowa budynku wynosić ma 9.273 m kw., co stanowi 55% jego po-wierzchni całkowitej; powierzchnia zabudowy obejmuje 32% terenu opracowania konkursowego, zaś powierzchnia zieleni w gruncie – 50%.

Praca w interesujący sposób podchodzi do wyzwania, jakie stanowi wprowadzenie obszernego obiektu w przestrzeń parku. Autorzy zaproponowali bryłę o elewacjach w formie wklęsłych łuków, prowadzonych pomiędzy nieregularnie i odmiennie dla każdej kondygnacji rozmieszczonymi punktami rozpięcia. W ten sposób koncepcja, szczególnie po zmianach wprowadzonych po I etapie, minimalizuje masywność gmachu, nadając mu charakter namiotu bądź żagla. Efekt ten spotęgowany jest zwiewnym, minimalistycznym i bardzo ujednoliconym wystrojem elewacji w formie pełnych przeszkleń, schowanych za ażurowymi falami białych słupków, przeciętych jedynie otwarciem głównego wejścia. W swojej ocenie Sąd Konkursowy docenił wyróżnieniem dobre wkomponowanie obiektu w otoczenie, wsparte zaproponowanym zagospodarowaniem terenu, przewidującym jego silne zadrzewienie i wzbogacenie o liczne oczka wodne. Język architektoniczny gmachu okazał się jednak nie-przekonujący dla Sądu z uwagi na swoją genetyczną odmienność od kontekstu otoczenia; wątpliwości wzbudziła także ograniczona przepustowość przestrzeni komunikacyjnych wokół widowni na poziomie -1.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE

Praca konkursowa 028

OPIS Praca 028.pdf

WYRÓŻNIENIE

Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 50 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 018

(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 004)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Bursztynowa 8/19

20-576 Lublin

Skład zespołu autorskiego:

mgr inż. arch. Andrzej Chołdzyński, Architekt DEPCra, OAF, LOIA RP (Warszawa) – Autor, Architekt, Generalny Projektant; dr inż. Piotr Kozłowski specjalista d/s akustyki i technologii scenicznej (Warszawa) – Akustyka, Technologia sceniczna, Ochrona przeciwdźwiękowa; Akustyka budowlana – konsultacje merytoryczne i współpraca; dr inż. Wiesław Bereza (Warszawa) – Konstrukcja – konsultacje merytoryczne; mgr inż. Maciej Saczuk (Warszawa) – Branża sanitarna – konsultacje merytoryczne; mgr inż. Mariusz Blechar (Warszawa) – Branża elektryczna – konsultacje merytoryczne; mgr inż. Wojciech Dzik (Warszawa) – Ochrona ppoż. – konsultacje merytoryczne; mgr inż. arch. Tomasz Birezowski (Warszawa) – Współpraca projektowo-techniczna; mgr inż. arch. Krzysztof Bochniak (Warszawa) – Współpraca projektowo-techniczna; mgr inż. arch. Piotr Dynowski (Warszawa) – Współpraca projektowo-techniczna; Radosław Gawryś (Warszawa) – Współpraca projektowo-techniczna; mgr. inż. arch. Jacek Hawrylak (Warszawa) – Współpraca projektowo-techniczna; mgr. inż. arch. Jerzy Bartosz Krzemiński (Warszawa) Współpraca projektowo-techniczna; mgr. Kamila Jędrzejczyk (Warszawa) – Współpraca techniczno-biurowa i merytoryczna w zakresie kosztorysów; inż. arch. Szymon Panek (Warszawa) – Współpraca techniczna.

Praca konkursowa w pierwszym głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 1 (jeden) na 9 głosujących Sędziów.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VIII, pkt 2, ppkt. 4 lit. d) Praca, która w głosowaniu uzyska łącznie 2 punkty (głosy) lub mniej nie przechodzi do dalszej oceny.

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 018 oraz uzasadnienie przyznania wyróżnienia

Praca lokuje obiekt teatru pod ziemią, w odkrywczy sposób pozostawiając jako nadziemne bryły/formy o symbolicznych, kulturowo kształtach:

 • amfiteatr będący przekryciem schowanego pod ziemią rozległego foyer i jednocześnie kolumnadą wejścia do Teatru Polskiej Opery Królewskiej,
 • monolit jako wystające spod ziemi zwieńczenie wieży scenicznej,
 • kopiec będący wzgórzem widokowym.

Te swoiste „folies” to formy symboliczne, nawiązujące do epoki klasycyzmu, same z siebie tworzą swój własny, poruszający klimat, niestroniący od surrealizmu. Zwraca uwagę obszerne foyer zapewniające dostęp do wszystkich sal obiektu poszerzając możliwości organizacji wydarzeń, co oczywiście dotyczy też amfiteatru w przestrzeni zewnętrznej. Pomimo tego, że w pracy konkursowej istotnie ograniczono powierzchnię części pod-ziemnej, nadal budzi ona wątpliwości swoją wielkością, zaś zduplikowanie kolumnady na bryle monolitu wieży scenicznej nie zdaje się wzmacniać siły wyrazu całości. Praca za-proponowała obiekt z Salą Operową o widowni na 721 miejsc i o wysokości 8 ÷ 10 m.

Praca otrzymała wyróżnienie za takie rozwiązanie zadania konkursowego, gdzie wykreowane obiekty typu „folies” – o mocnych archetypicznych cechach kulturowych (amfiteatr, monolit, kopiec) oraz o skali próbującej nawiązać do tradycji komponowania ogrodu, a przez to więź kompozycyjną z historycznymi obiektami istniejącego układu kompozycji Ogrodu Łazienki Królewskie.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE

Praca konkursowa 018

OPIS Praca 018.pdf

Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved KONKURS POK 2023