HARMONOGRAM

20.02.2023

Organizator informuje, iż ze względu na dużą liczbę wniosków o dopuszczenie zostaje zmieniony termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie.

Nowy termin został wyznaczony 24.02.2023 r.

ETAP KWALIFIKACYJNY
4.1.OGŁOSZENIE KONKURSU
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
23.12.2022 r.
4.2.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 1)
Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Do dnia 23.01.2023 r.
4.3.WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
Do dnia 27.01.2023 r. do godziny 12.00
4.4.DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
Do dnia 20.02.2023 r.
ETAP I – OPRACOWANIA STUDILANE
4.5.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 2)
Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.
Do dnia 15.03.2023 r.
4.6.OPRACOWANIA STUDILANE – SKŁĄDANIE
Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.
Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
Opracowania studialne w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.
Do dnia 28.04.2023 r. do godziny 15.00
4.7.KWALIFIKACJA DO ETAPU II KONKURSU
Ostateczny termin powiadomienia poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.
Do dnia 29.05.2023 r.
ETAP II – PRACE KONKURSOWE
4.8.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 3)
Zalecany termin powiadomienia poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.
Do dnia 03.07.2023 r.
4.9.PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE POSTACI ELKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ (PLANSZE I OPIS)
Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.
Do dnia 25.08.2023 r. do godziny 15.00

PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE MAKIETY
Makietę Pracy konkursowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.
Do dnia 04.09.2023 r. do godziny 15.00
4.10.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.
W dniu 14.09.2023 r.
4.11.WYSTAWA POKONKURSOWAOd dnia 14.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r.
4.12.DYSKUSJA POKONKURSOWAW dniu 21.09.2023 r.
Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved KONKURS POK 2024