O konkursie

Polska Opera Królewska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Teatru Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji obiektu odpowiadającego współczesnym wymaganiom stawianym funkcji teatralno-operowej, stworzonego z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest w Warszawie i ograniczony ul. Myśliwiecką, Kanałem Piaseczyńskim, kanałem Stawu Łazienkowskiego oraz budynkiem Ermitażu Łazienek Królewskich wraz z otaczającą go zielenią. Lokalizacja posiada szczególnie prestiżowy i wymagający poszanowania kontekstu charakter, ponieważ znajduje się bezpośrednio przy skrzyżowaniu XVII- i XVIII-wiecznych założeń widokowych historycznych rezydencji królewskich – Osi Stanisławowskiej i osi symetrii Pałacu Na Wodzie. Całość otacza niska i wysoka zieleń parkowa, a w promieniu kilkuset metrów znajdują się m.in. Zamek Ujazdowski, Pałac Na Wodzie i ambasady przy ul. Myśliwieckiej

Teren opracowania objęty jest od 1965 r. wpisem do rejestru zabytków jako część kompleksu rezydencjonalno-parkowego, obejmującego Łazienki Królewskie, Park Agrykola i Kanał Piaseczyński. Oprócz tego teren znajduje się w granicach powołanego przez Prezydenta RP w 1994 r. pomnika historii, obszaru o szczególnych wartościach zabytkowo-kulturowych. Niezależnie od powyższego, wpisem do rejestru zabytków chronione są m.in. takie położone w pobliżu obiekty, jak Ermitaż (ok. 1683), dom ogrodnika (ok. 1930) i most z pomnikiem Jana III Sobieskiego (1788). Wybitnym, umieszczonym w rejestrze, zabytkiem jest także zamykający od południa oś kanału Łazienkowskiego Pałac na Wodzie (XVII, XVIII w.). W ewidencji zabytków znajduje się dominujący nad osią Stanisławowską Zamek Ujazdowski, odbudowany po 1975 r. w formie zbliżonej do XVII-wiecznej.

W miejscu pod nowy budynek POK nigdy nie było zabudowy. Inwestycja będzie realizowana na części działki nr 14 obręb geodezyjny 5-06-12, adres pocztowy Myśliwiecka 1. Powierzchnia fragmentu działki przeznaczonego pod Inwestycję POK wynosi 1,22 ha (12225 m2) zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji oznaczonymi na załączniku graficznym nr 1 do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Granice te zostały także oznaczone na Załączniku nr 7a do Regulaminu.

Budynek POK i jego zagospodarowanie w założeniu Organizatora powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

  • Sala Operowa – reprezentacyjna sala główna z widownią, sceną, kominem scenicznym, kieszeniami scenicznymi i zapadniami oraz zatapianą sceną obrotową, foyer z recepcją i kasami, mogącym pełnić funkcje kulturalne, w tym przestrzeni wystawienniczej i miejsca na koncerty kameralne.
  • Sala Prób Orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych
  • Plac przed budynkiem POK, z urządzoną zielenią parkową.

Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także jako ich składowe: foyer, bufet, szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne. Szczegółowy wykaz pomieszczeń stanowi Załącznik nr 7b2 (Tabela wytyczne programowe).

W trakcie przygotowania koncepcji konkursowej Uczestnicy powinni uwzględnić powyższe uwarunkowania lokalizacyjne.

Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved KONKURS POK 2024