PYTANIA I ODPOWIEDZI

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) pod adresem: https://epk.sarp.pl

Organizator udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie.

Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu został złożony w terminach określonych w harmonogramie konkursu (Rozdział II, pkt. 4 Regulaminu konkursu). Odpowiedzi Organizatora na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu będą zamieszczane na Stronie internetowej Konkursu.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.


Warszawa 10.01.2023 r.

Dotyczy:

„Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 1 do 8)

PYTANIE 1

Rozdział IV Regulaminu, ust. 1 pkt 8) lit. e)

Odnośnie rozdziału IV Regulaminu, ust. 1 pkt 8) lit. e) proszę o doprecyzowanie zapisu (jako autor lub członek zespołu autorskiego) zgodnie z zapisem w pkt 8) lit. d) tj. „posiada doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej. (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu)”

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia treść Rozdziału IV Regulaminu, ust. 1 pkt 8) lit. e) bez zmian.

Warunek ten dotyczy Uczestnika konkursu, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i każdy podmiot gospodarczy (np. spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza), gdzie w wypadku wiele podmiotów jak spółki z założenia nie mogą być autorem lub członkiem zespołu autorskiego.

PYTANIE 2

Szanowni Państwo, zwracam się z zapytaniem, gdzie można znaleźć załączniki (dokumentację) do konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej.

ODPOWIEDŹ:

Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin konkursu wraz z Załącznikami, znajdują się na stronie internetowej konkursu: https://konkurs.operakrolewska.pl

PYTANIE 3.1

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w Konkursie, jeśli architekt i akustyk legitymują się doświadczeniem polegającym na PRZEBUDOWIE BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ spełniając pozostałe wymagania opisane w Rozdziale IV ust. 8 pkt d Regulaminu.

ODPOWIEDŹ:

Nie.

Wymagane od każdej z tych dwóch osób doświadczenie ma polegać na wykonaniu w okresie ostatnich 15 lat czynności wskazanych w treści, dotyczącego danej osoby warunku DLA BUDOWY budynku użyteczności publicznej o określonych parametrach. Przebudowa w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego nie jest budową. Tym samym zamawiający nie uzna doświadczenia nabytego podczas Przebudowy

PYTANIE 3.2

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w Konkursie przez Wykonawcę legitymującego się doświadczeniem polegającym na PRZEBUDOWIE BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ spełniając pozostałe wymagania opisane w Rozdziale IV ust. 8 pkt e Regulaminu.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 4

Czy wymagana osoba pełniąca funkcje akustyka, którym uczestnik konkursu będzie dysponował pośrednio, może współpracować z różnymi biurami architektonicznymi biorącymi udział w konkursie?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 5

W warunkach konkursu określono wymaganie doświadczenia określone czasowo „w okresie ostatnich 15 lat od dnia złożenia wniosku…” Oznacza to konkretną datę graniczną 27 stycznia 2008 roku. Tymczasem wymagane jest w tym okresie opracowanie ogólnie ujmując koncepcji, projektu budowlanego, wykonawczego i STWiOR. Projektowanie tego typu obiektów, których powstało w Polsce w ostatnich latach zaledwie kilka, jest procesem wydłużonym, zdarza się też że zachodzą z różnych powodów przerwy w procesie. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli któraś z faz projektowania mieści się w granicznej dacie, czy też może musi to być np. data uzyskania Pozwolenia na Budowę?

ODPOWIEDŹ:

Organizator wymaga, aby we wskazanym w treści warunków okresie tj. w ciągu 15 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonano wymaganą zgodnie z warunkiem dokumentację projektową (a w przypadku akustyka projekt). Nie jest wystarczające by była to data uzyskania pozwolenia na budowę.

PYTANIE 6

Czy w konkursie mogą brać udział biura zagraniczne? Czy konieczna jest współpraca z polską pracownią w celu złożenia opracowań?

ODPOWIEDŹ:

W Konkursie mogą brać udział biura zagraniczne bez potrzeby współpracy z polską pracownią o ile spełnią warunki udziału w Konkursie oraz wymagania Organizatora opisane w Rozdziale IV Regulaminu konkursu.

PYTANIE 7

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 8 lit. d Uczestnik konkursu musi dysponować na etapie konkursu „co najmniej jedną osobą (…) posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu (…) dokumentacji projektowej (…) budynku użyteczności publicznej (…) w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) (…)”. Czy hala widowiskowo-sportowa przeznaczona m.in. do wydarzeń muzycznych spełnia powyższe wymaganie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Organizator na tym etapie nie może wypowiedzieć się czy wymieniany w pytaniu obiekt (tj. hala widowiskowo-sportowa) spełnia wymóg Rozdziału IV ust. 8 lit. d, gdyż jego określenie w pytaniu jako „hala widowiskowo sportowa” jest jedynie podaniem nazwy a nie cech obiektu. Nieznana jest funkcja wiodąca obiektu tzn. czy jest to obiekt przeznaczony w swojej głównej funkcji (układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu) na wydarzenia sportowe a wydarzenia muzyczne są jedynie dodatkowym elementem programowym i czy w obiekcie jest wydzielona oddzielna sala dedykowana wydarzeniom muzycznym.

W budynku, zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 8 lit. d musi mieścić się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa a nie sala sportowa w której mogą odbywać się dodatkowo wydarzenia muzyczne lub widowiskowe. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.

PYTANIE 8

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 8 lit. e Uczestnik konkursu zobowiązany jest wykazać, iż „posiada doświadczenie w należytym wykonaniu (…) budynku użyteczności publicznej (…) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych.” Czy hala widowiskowo-sportowa, o powierzchni powyżej 5000 m2, przeznaczona m.in. do wydarzeń muzycznych spełnia powyższe wymaganie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 7.


Warszawa 16.01.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 2 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 9 do 13)

PYTANIE 9

Czy zaprojektowanie zrealizowanego obiektu wyższej uczelni zawierającego między innymi aulę dla więcej niż 350 osób o parametrach akustycznych pozwalających na wykorzystywanie jej do wydarzeń muzycznych i wykorzystywaną okresowo dla takich wydarzeń będzie traktowane jako spełnienie wymagań konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Organizator na podstawie przedstawionej charakterystyki budynku nie może jednoznacznie określić czy Uczestnik konkursu spełni lub nie spełni wymaganie wykazane w Rozdziale III Regulaminu konkursu ust. 1 pkt 8) lit. e). W wymaganiu scharakteryzowano budynek jako obiekt o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2 natomiast w tym wymogu nie było mowy o liczbie stałych miejsc na widowni.

Organizator zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.

PYTANIE 10

Czy nazwa uczestnika konkursu musi być taka sama jak nazwa firmy podana w CEIDG czy można użyć nazwy skróconej lub zmodyfikowanej?

ODPOWIEDŹ:

Nazwa Uczestnika konkursu powinna być zgodna z dokumentami rejestrowymi prowadzonej działalności gospodarczej.

PYTANIE 11

Czy pełnomocnictwo (załącznik nr 3f) może zostać podpisane podpisem kwalifikowanym na jednym pliku PDF przez wszystkich Uczestników konkursu czy każdy Uczestnik powinien podpisać je osobno?

ODPOWIEDŹ:

Obie formy podpisania pełnomocnictwa są prawidłowe.

PYTANIE 12

Czy w przypadku aplikowania do konkursu jako samodzielna jednostka administracyjna spełniająca wszystkie warunki konkursowe, jest możliwe dodanie współpracowników w późniejszych etapach konkursu? Np. w postaci lokalnego architekta? Czy w takim przypadku trzeba aplikować wspólnie już na tym etapie?

ODPOWIEDŹ:

Po zakwalifikowaniu Uczestników konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie nie jest możliwe dodanie nowego Uczestnika konkursu oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego prowadzonego ze zwycięskim uczestnikiem konkursu. Natomiast w późniejszych etapach konkursu (a także w toku postępowania o udzielenie zamówienia) można dodawać współpracowników – osoby fizyczne do składu zespołu autorskiego wykonującego Opracowanie studialne lub Pracę konkursową. W Kartach identyfikacyjnych Opracowania studialnego i Pracy konkursowej (odpowiednio Załącznik nr 4b i Załącznik nr 5b do Regulaminu) podaje się wówczas skład zespołu autorskiego opracowującego dany etap koncepcji konkursowej. Skład zespołu nie może być natomiast pomniejszany o osoby wskazane we wniosku o dopuszczaniu do udziału w procedurze konkursowej, celem wykazania spełnienia warunków udziału (dysponowania zespołem).

PYTANIE 13

Uszkodzone pliki załączników 6-7

Archiwum zawierające załączniki projektowe jest uszkodzone i nie można otworzyć plików, czy jest możliwość umieszczenia tego pliku do pobrania jeszcze raz, w działającej wersji?

ODPOWIEDŹ:

Organizator sprawdził zamieszczony na stronie internetowej plik o nazwie „ZALACZNIKI PROJEKTOWE I INFOPRMACYJNE NR 6 DO 7.7z” na kilku komputerach i stwierdzono, iż plik po pobraniu otwiera się poprawnie.

Organizator zamieścił jednak na stronie internetowej konkursu (https://konkurs.operakrolewska.pl/regulamin) folder z Załącznikami nr 6 do 7 jako archiwum „ZIP” oraz każdy z tych Złączników do osobnego pobrania (także jako archiwa „ZIP”).


Warszawa 17.01.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 14 do 21)

PYTANIE 14

Jakie będą źródła finansowania nowego budynku POK? Skąd będą pochodzić środki?

ODPOWIEDŹ:

Powyższe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Regulaminu, a tym samym zgodnie z art. 341 ust 2 w zw. z art. 284 ustawy Pzp organizator konkursu nie jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi. Niemniej jednak informujemy, że środki Polskiej Opery Królewskiej jako jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych to środki publiczne.

PYTANIE 15

W jakiej dokładnie perspektywie czasowej planowana jest realizacja (budowa) nowego budynku POK?

ODPOWIEDŹ:

Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi o dokładną perspektywę czasową realizacji budynku POK. Wpływ na to będzie miało szereg okoliczności, które mogą wystąpić w okresie od rozstrzygnięcia konkursu do sporządzenia dokumentacji p[projektowej. Jednakże w związku z tym, iż orientacyjny termin realizacji usługi polegającej na sporządzeniu po Konkursie tej dokumentacji to koniec 2024 r. można przyjąć rozpoczęcie budowy POK jako drugi lub trzeci kwartał 2025 r.

PYTANIE 16

Czy konieczne jest przyjęcie roli generalnego wykonawcy po ewentualnej wygranej konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Uczestnik, który wygra konkurs i podpisze umowę na realizację usługi po Konkursie będzie pełnił funkcję Projektanta, a zakres obowiązków Projektanta opisano w projekcie Umowy w szczególności w § 2. W zakresie obowiązków Projektanta będzie także pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z § 13 projektu Umowy) a nie generalnego wykonawcy.

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań opisanych w Regulaminie konkursu w Rozdziale IV ust. 1 pkt 8) lit. d) tiret pierwsze oraz tiret drugie przez jedna osobę/projektanta, który posiada wykształcenie mgr inż. architekta oraz mgr inż. akustyka, spełniające wymagania opisane przez Zamawiającego w Regulaminie konkursu w Rozdziale IV ust. 1 pkt 8) lit. d) tiret pierwsze oraz tiret drugie

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 18

Załącznik 3d1

W zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby pojawiają się do wypełnienia punkty 1 -zakres moich zasobów udostępniany Uczestnikowi konkursu, 2 -sposób i okres udostępniania …, 3 – zakres mojego udziału przy wykonywaniu pracy…. Czy możemy prosić o wyjaśnienia w jakiej formie powinny być przedstawione informację w tych punktach?

ODPOWIEDŹ:

Załącznik należy wypełnić w taki sposób, aby zawarły się w nim wszystkie te informacje, które są wymagane art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2022 r. poz. 1710ze zm.). Informacje powinny być przedstawione w formie opisowej, objaśniającej zakres i sposób zaangażowania podmiotu udostępniającego.

PYTANIE 19

Załącznik 3d1 – podpis

Czy zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, np. w zakresie akustyki, może być podpisane odręcznie, a kwalifikowany podpis elektroniczny zostanie umieszczony na skanie przez wnioskodawcę do udziału w konkursie? Czy podmiot udostepniający zasoby musi dysponować swoim niezależnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

ODPOWIEDŹ:

Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych sformułowane zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz.U. z 2020 poz. 2452).

Sposób przekazywania zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby opisano m.in. § 7 tego Rozporządzenia. Zgodnie z jego § 7 ust 3 pkt 2 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby złożone w formie pisemnej może być poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym uczestnika konkursu. Jednakże zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 ppkt lit g) podmiot udostępniający musi złożyć szereg oświadczeń, wobec których wymagana jest forma z kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby (zgodnie z § 7 ust 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia). Jeśli podmiot ten nie dysponuje takim podpisem – jego oświadczenia mogą być poświadczone kwalifikowanym p[odpisem elektronicznym przez notariusza (zgodnie z § 7 ust 4)

PYTANIE 20

Podpisy podmiotu udostępniającego zasoby.

Czy wymóg z Rozdziału I punku 3 podpunktu 6 dotyczący podpisania niezbędnych oświadczeń przy użyciu podpisu kwalifikowanego dotyczy również podmiotu udostępniającego zasoby? Czy Zamawiający uzna powyższy wymóg za spełniony, gdy oświadczenie ww. podmiotu zostanie podpisane podpisem zaufanym?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 19.

Organizator przypomina także, iż wartość konkursu przekracza równowartość progów unijnych w związku z czym obowiązujący jest jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny.

PYTANIE 21

Wymaganie dot. osoby, którą ma dysponować uczestnik.

Dotyczy: war. udz. w konk. – pkt 8) d) Czy zaprojektowanie zrealizowanego obiektu wyższej uczelni zawierającego między innymi aulę dla więcej niż 350 osób o parametrach akustycznych pozwalających na wykorzystywanie jej do wydarzeń muzycznych i wykorzystywaną także dla takich wydarzeń będzie traktowane jako spełnienie wymagań konkursu wobec osoby, którą dysponuje uczestnik ?

ODPOWIEDŹ:

Organizator na podstawie przedstawionej w powyższym pytaniu charakterystyki budynku może stwierdzić, iż taki obiekt powinien spełni wymóg określony w Rozdziale III Regulaminu konkursu ust. 1 pkt 8) lit. e).

Organizator zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 19.01.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 4 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 22 do 25)

PYTANIE 22

Czy w Etapie Kwalifikacyjnym, do udziału w konkursie dopuszczeni są wszyscy uczestnicy spełniający warunki i wymagania konkursowe? I czy zostają oni automatycznie zaproszeni do Etapu I (Opracowania Studialne)? I to samo pytanie do Etapu II: Czy jest jakaś odgórnie określona liczba projektów przechodzących do II Etapu?

ODPOWIEDŹ:

Zasady kwalifikacji Uczestników konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie zostały opisane w Rozdziale IV ust. 3 Regulaminu konkursu. Zasady te stanowią, że do Etapu I tj składania opracowań studialnych zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy, którzy spełnią warunki udziału w konkursie opisane w Regulaminie (nie podlegają odrzuceniu z przyczyn wskazanych w Regulaminie)

Z kolei zgodnie z zapisami Rozdziału I ust. 2 pkt 4 do Etapu II Konkursu, po ocenie Sądu konkursowego zostanie dopuszczonych nie mniej niż pięć (5) i nie więcej niż sześć (6) najlepszych Opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie.

PYTANIE 23

Prosimy o zmianę Regulaminu w poniższym punkcie: „d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej: – jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc” na „nie mniej niż 250 miejsc”.

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian.

PYTANIE 24

Zwracam się z prośbą o zmianę warunku jakie powinien spełnić uczestnik konkursu dotyczącego ilości miejsc przeznaczonych dla wydarzeń muzycznych z 350 na 300 miejsc widowni stałej ( rozdział IV, ust. 1, pkt.8, lit. d) Wytyczne projektowe przedmiotowego konkursu zakładają widownię na 350 miejsc. Uczestnik konkursu posiadający wymagane doświadczenie odnośnie funkcji i przeznaczenia budynku tylko, że z salą mieszczącą niewiele mniej niż 350 widzów, również dysponuje niezbędnym doświadczeniem i wiedzą techniczną niezbędną do projektu obiektu z salą na 350 miejsc. Ponadto, powyższa zmiana pozwoli na zaprezentowanie większej ilości koncepcji przez uczestników i zwiększenie atrakcyjności konkursu.

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian.

PYTANIE 25

Czy w konkursie mogą brać udział biura oraz architekci działający w Wielkiej Brytanii, czyli organizacje i osoby zagraniczne spoza terenu Unii Europejskiej?

ODPOWIEDŹ:

W Konkursie mogą brać udział biura zagraniczne o ile spełnią warunki udziału w Konkursie oraz wymagania Organizatora opisane w Rozdziale IV Regulaminu konkursu.

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Dotyczy:

„Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 5 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 26 do 39)

PYTANIE 26

Mamy pytanie, dotyczące Rozdziału IV, punkt .1 litera d) i e) warunków kwalifikacji uczestników. Czy można uznać, warunek doświadczenia za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w zakresie inwestycji referencyjnej był Projekt „Remontu, Przebudowy i Rozbudowy istniejącego budynku Teatru …” o powierzchni 5600 m2. Pozwolenie na budowę wydano w lutym 2008 roku oraz zamienne pozwolenia na budowę podczas prowadzonych prac budowlanych wydano w lutym 2012 roku. Przeprowadzono remont, rozbudowę i przebudowę wraz z wystrojem wnętrz w zabytkowym gmachu Teatru. Zakres prac obejmował oprócz prac remontowych: Przebudowę Sali Widowiskowej – dla 480 osób z przebudową kabin i budową studia nagrań. Przebudowę holi Sali Widowiskowej, Sali kameralnej 1, Kawiarni sanitariatów z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowano i przebudowano Salę kameralną dla ok. 150 osób z galerią techniczną. Wybudowano nową Salę studyjną dla ok. 150 osób z galerią techniczną wraz z holami i zapleczem sanitarnym, magazynami dekoracji. Wszystkie sceny działają niezależnie, są wydzielone akustycznie. Rozbudowano, przebudowano Malarnię, rozbudowano i przebudowano Małą i Dużą Salę Prób oraz magazyn dużych dekoracji, rozbudowano i przebudowano jedno piętro w części administracyjnej teatru. Dostosowano obiekt do nowych rozwiązań technologicznych w zakresie technik teatralnych z jednoczesnym zachowaniem oryginalnych rozwiązań historycznych pozostałych w budynku.

ODPOWIEDŹ:

Organizator na podstawie przedstawionej w powyższym pytaniu charakterystyki budynku może stwierdzić, iż nie może ocenić, czy obiekt spełnia wymóg określony w Rozdziale IV Regulaminu konkursu ust. 1 pkt 8) lit. d) i e). Organizator zwraca jedynie uwagę, że w treści warunku wskazano na konieczność „budowy” określonego obiektu z salą o określonych parametrach. Z treści przedstawionego opisu wynika, że część czynności stanowiła przebudowa. Zarówno remont jak i przebudowa nie są budową w rozumieniu przepisów prawa budowalnego Organizator zwraca przy tym uwagę, że udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników.

PYTANIE 27

Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale IV punkt 8 podpunkt d, e. Zmiana polegać ma na usunięciu sentencji „… z wyłączeniem hal sportowych” i doprecyzowaniu, iż uwzględnia się hale widowiskowo-sportowe. Prośbę tą uzasadniam faktem, iż jesteśmy autorami m.in. takich obiektów jak ………………… tu nazwy obiektów (Organizator usunął listę nazw obiektów ze względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), i wyjaśniając hala widowiskowo-sportowa to wielofunkcyjna hala, istotnym czynnikiem jest elastyczność funkcjonalna, pozwalająca na realizację jak najszerszego spektrum wydarzeń. Na przykładzie ………….. tu nazwa obiektu (Organizator usunął nazwę obiektu ze względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), jest ona obiektem gdzie w większej mierze odbywają się wydarzenia kulturalne niż sportowe, z

270 wydarzeń odbywających się w ciągu roku na ww. hali, 200 z nich to wydarzenia kulturalne, czyli koncerty. Na ww. obiektach zaprojektowano doskonałą akustykę z całym różnorodnym systemem rozwiązań scenicznych – niewiele obiektów na świecie jest przystosowanych do tak wysokich wymagań, stawianych przez największych agentów gwiazd, operatorów artystycznych i imperatywów segmentu muzyki klasycznej. Przy projekcie pracowali najlepsi specjaliści w dziedzinie akustyki. W ww. obiektach dodatkowym aspektem jest atrybut bardzo dobrej widoczności. Uwzględniający niezwykły komfort odbioru wydarzenia muzycznego, w różnych wariantach lokalizacji sceny (scena po środku, scena po krótszym boku, scena po dłuższym boku, główna scena z pomocniczymi scenami) wraz z najnowszą mechaniką sceniczną, pozwalającą na odbycie analogicznych koncertów, które odbywają się w obiektach przypisanych funkcji operowej i symfonicznej. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń. Znacząco podnosi jakość obserwacji widowiska i sprawia, że widownia staje się jednym zwartym pierścieniem. Wracając do ………. tu nazwa obiektu (Organizator usunął nazwę obiektu ze względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), od początku funkcjonowania hala widowiskowo-sportowa udowodniła już, że jest obiektem wielofunkcyjnym. Już podczas pierwszego festiwalu ……………. tu nazwa festiwalu (Organizator usunął nazwę festiwalu ze względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), wnętrze areny przypominało ogromną salę Filharmonii. Byt tego typu obiektów nie jest, lecz staje się, w zależności od zdarzeń, w zależności od liczby widowni oraz od intelektualnej treści zapisującej karty historii. Dlatego ww. zapis w Specyfikacji dyskwalifikuje wielu znakomitych specjalistów, jak i odbiera Państwu gwarancję, iż realizowany obiekt będzie zapewniał najwyższą swoją jakość. Jesteśmy przekonani, że nasza praca wraz partnerami zagranicznymi oferuje znacznie szersze doświadczenie przez projektowanie obiektów wielofunkcyjnych niż jak Państwo wymagają tylko monofunkcyjnego obiektu.

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian.

Organizator przypomina także, iż tematem konkursu jest dość kameralny budynek dedykowany wyłącznie spektaklom OPEROWYM a nie budynek dedykowany różnorakim wydarzeniom muzycznym.

PYTANIE 28

Pytanie rozdział IV punkt 8.d)

Co jest dokładnie wymagane, jeśli chodzi o osobę „z uprawnieniami budowlanymi do projektowania architektonicznego bez ograniczeń”?

ODPOWIEDŹ:

Organizator dokładnie opisał w Rozdziale IV ust 1 pkt 8. d) wymagania odnośnie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Wymagania te odpowiadają przepisowi art. 14 ust 1 pkt 1) w związku z ust 3 ustawy prawo budowlane, w której ustalono wymagania wobec osoby, która może uzyskać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Uprawnienia te są konieczne ze względu na art. 15 a ust 2 tej ustawy. Sam proces uzyskiwania uprawnień określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 16 ustawy. Organizator zwraca też uwagę na dopuszczone w ostatnim tiret lit d) równoważne uprawnienia.

PYTANIE 29

Czy „pełnomocnikiem” może być pracownik jednej z firm w „współuczestniczących w konkursie uczestnikach”?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 30

Kwalifikowany Podpis elektroniczny

Czy „Adobe Sign” jest uważany za „KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY”?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie jest uprawniony do stwierdzania czy jakiś program/aplikacja/narzędzie komercyjne jest uznawane za skuteczne do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Organizator informuje, iż aby podpis kwalifikowany był ważny, musi zostać poświadczony za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego musi być zgodny z wymogami rozporządzenia eIDAS (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym). Organizator zwraca przy tym uwagę, że musi być to podpis kwalifikowany. Zgodnie z art. 25 ust 3 w/w rozporządzenia Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich.

PYTANIE 31

Jeżeli pełnomocnik jest pracownikiem firmy wnioskodawcy, czy konieczne jest ustanowienie „pełnomocnictwa”?

ODPOWIEDŹ:

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym Rozdziale, Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników lub inna osoba. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3f do Regulaminu.

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może (ale nie musi) ustanowić pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3e do Regulaminu. Jeśli jednak pełnomocnika nie ustanawia- w imieniu Uczestnika czynności może wykonywać wyłącznie osoba uprawniona z mocy prawa do jego reprezentacji. Pracownik nie jest taką osobą. Konieczne więc jest umocowanie pracownika do czynności, które będzie wykonywał w imieniu uczestnika.

PYTANIE 32

W jaki sposób w załączniku nr 3c do Regulaminu Konkursu wypełnić numer uprawnień osoby, spełniającej warunki zawodowe i techniczne, jeśli jest to osoba, z wykształceniem zagranicznym z UE, równym do wykształcenia w Polsce, nie posiadająca numeru członków Izby Architektów RP?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie wymaga wpisu na listę członków Izby Architektów. Jeśli w danym kraju nie nadaje się numeru uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, ale posiadanie odpowiedniego wykształcenia i/lub odbycie praktyki zawodowej spełnia warunki uznania kwalifikacji zawodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wówczas należy w Złączniku 3c w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru uprawnień podać informację o wykształceniu. Organizator wskazuje jednak, że konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień (polskich lub równoważnych zgodnie z roz IV ust 1 pkt 8 lit d) Regulaminu), chyba że w kraju w którym osoba prowadzi działalność uprawnienia nie są wymagane, wówczas należy wykazać posiadanie odpowiedniego wykształcenia i/lub odbycie praktyki zawodowej spełniające warunki uznania kwalifikacji zawodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

PYTANIE 33

Czy w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, wymaga się aby każdy z uczestników złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie:

– art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy wg. Załącznika nr 3b do Regulaminu,

– art. 7 ust 1 z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg. załącznika nr 3b1 do Regulaminu,

– art. 5 k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym w Rozporządzeniu Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wg. załącznika nr 3b2 do Regulaminu.

Czy ww. załączniki podpisuje tylko pełnomocnik uczestników konkursu nadany na podstawie dokumentu pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr 3f do Regulaminu ?

ODPOWIEDŹ:

Wymienione w pytaniu oświadczenia w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział konkursie są wymagane od każdego z Uczestników. Regulamin nie przesądza jednak czy każdy uczestnik musi je podpisać osobiście czy też może udzielić takiego prawa pełnomocnikowi wskazując to w treści pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnictwo będzie upoważniać do podpisania w imieniu innych uczestników takich oświadczeń – będzie to oświadczenie złożone prawidłowo.

PYTANIE 34

Czy Kwalifikowany Podpis Elektroniczny można tylko uzyskać na terenie Polski? Czy uznają państwo innych dostawców certyfikowanych legalnie podpisów (jak Adobe e-signature, czy inne)?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 30.

PYTANIE 35

Czy warunek z Rozdziału 1 ust. 8) pkt d) dotyczy „jednej osoby która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz posiadającej doświadczenie na wykonaniu(…) co

najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej(…) budynku użyteczności publicznej(…) w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa *z wyłączeniem kin, hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc” oraz warunek z tego Rozdziału 1 ust. 8) pkt e) dotyczy UCZESTNIKA konkursu jeżeli UCZESTNIK konkursu wykaże, iż „(…) posiada doświadczenie w należytym wykonaniu (…) jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej(…) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5.000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych(…) może być spełniony dla obu wyżej wymienionych warunków z ust. 8) pkt d) oraz z ust. 8) pkt e) przez ten sam zbudowany obiekt architektoniczny dla którego „osoba z ust. 8) pkt e) była generalnym projektantem architektury oraz dla którego UCZESTNIK konkursu z ust. 8) pkt d) był wykonawcą dokumentacji wielobranżowej „, a który to ten sam w obu wyżej opisanych przypadkach obiekt architektoniczny ma powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 5.000m2 i w tymże obiekcie architektonicznym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc.

ODPOWIEDŹ:

Spełnienie warunku przez osoby wskazane w lit d) oraz e) może mieć miejsce przy realizacji tego samego obiektu jeśli zakres czynności wykonywanej przez daną osobę wypełnia wymagania co do przedmiotu doświadczenia ustalone w warunkach wskazanych w pytaniu. Tej oceny Organizator dokona w toku badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

PYTANIE 36

Czy w Załączniku nr 3d do Regulaminu Konkursu uczestnik powinien wpisać obydwa budynki – jeden którym dysponuje architekt i jeden, którym dysponuje akustyk (wymieniony w Załączniku 3c)?

ODPOWIEDŹ:

W Załączniku nr 3d Uczestnik konkursu musi wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale IV ust 1 pkt 8. e) dotyczącym UCZESTNIKA KONKURSU a nie osoby którą Uczestnik konkursu dysponuje, czyli:

Uczestnik konkursu wykaże, iż:

– posiada doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej. (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu), co najmniej 1 (jednego) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych.

UWAGA: w przypadku warunku udziału w konkursie określonym pkt. 8. lit. e) niniejszego Rozdziału, Uczestnik konkursu nie może polegać na zasobach innych podmiotów. Musi to być doświadczenie własne Uczestnika konkursu.

W załączniku 3d powinny być podane informacje dotyczące doświadczenia Uczestnika konkursu, a nie poszczególnych osób. Informacje o doświadczeniu osób podawane są w załączniku 3c

PYTANIE 37

Czy w Załączniku 3c do konkursu należy podać tylko jeden projekt, którym dysponuje akustyk, czy warto podać ich więcej? (regulamin stwierdza 'co najmniej jeden’).

ODPOWIEDŹ:

Pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu. Podanie więcej niż jednego obiektu nie wpływa na ocenę wniosku o dopuszczenie.

PYTANIE 38

Czy istnieje lista tytułów akceptowalnych jako wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka? W zależności od kraju, są one różnie określane.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie posiada takiej listy tytułów.

PYTANIE 39

Szanowni Państwo, zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału określonego w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 Regulaminu konkursu, poprzez dopuszczenie powierzchni obiektu 4.000 m2. Posiadamy doświadczenie w wykonaniu wielu wielobranżowych dokumentacji projektowych (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu) dla budowy co budynków użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) w tym największy o powierzchni użytkowej 4.000 m2 w którym mieści się sala koncertowa na ponad 400 miejsc. Projekty zostały należycie wykonane, co potwierdzają referencje Zamawiających publicznych. Wnioskowana zmiana warunku umożliwi udział podmiotom z odpowiednim doświadczeniem, dającym rękojmię należytego wykonania. Zmiana zwiększy konkurencyjność w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian.

PYTANIE 40

Czy warunek 8. d „…budynku użyteczności publicznej…, w którym mieści się sala koncertowa… o pojemości stałej widowni nie mniejszej niż 350 miejsc” oraz 8.e „…budynku użyteczności publicznej…, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa… przeznaczona dla wydarzeń muzycznych.” może być spełniony przez dwa niezależne projekty? Innymi słowy nie musi być to jeden projekt spełniający dwa wymagania jednocześnie: powierzchni 5 000 m2 i sali o pojemności stałej widowni nie mniejszej niż 350 miejsc?

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza, aby warunek opisany w Rozdziale IV ust. 1 pkt 8) lit d). oraz warunek opisany w Rozdziale IV ust. 1 pkt 8) lit e) były spełnione przez wykazanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla dwu różnych budynków.

PYTANIE 41

Osoba prawna wchodząca w skład naszego zespołu biorącego udział w konkursie nie otrzyma kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES) w wyznaczonym terminie. Czy podpis może zostać złożony przez pełnomocnika (osobę fizyczną) w imieniu osoby prawnej (uczestnika konkursu)?

ODPOWIEDŹ:

Podpis elektroniczny nie musi być wydany dla osoby prawnej. Wystarczającym jest, jeśli jest dla osoby uprawnionej z mocy prawa do jej reprezentacji (ujawnionej w rejestrze).

Ponadto elektroniczny podpis kwalifikowany może złożyć pełnomocnik, jeśli zostanie ustanowiony zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz do wniosku o dopuszczenie zostanie dołączone odpowiednie pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej (tj postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) dla tej osoby.

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) mogą dokonać osoby/podmioty, o których mowa w § 7 ust 3 i 4.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz.U. z 2020 poz. 2452), czyli mocodawca lub notariusz

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 24.01.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 6 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 42 do 43)

PYTANIE 42

W odniesieniu do Rozdziału IV ust. 8 lit. e czy Uczestnik konkursu musi być autorem czy może być członkiem zespołu autorskiego, które uzyskało prawomocne pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ:

Warunek określony przez Organizatora w Regulaminu konkursu Rozdział IV ust. 1 pkt 8 lit. d) dotyczy doświadczenia Uczestnika konkursu w należytym wykonaniu dokumentacji projektowej a nie doświadczenia osoby biorącej tylko udział w wykonaniu/opracowaniu dokumentacji projektowej. Jeśli Uczestnik konkursu jest osobą fizyczną wówczas musi wykazać posiadanie doświadczenia w wykonaniu dokumentacji projektowej jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie takiej dokumentacji na podstawie umowy ze zlecającym dokumentację.

PYTANIE 43

W odniesieniu do Rozdziału IV ust. 8 lit. e czy Uczestnik konkursu może być głównym architektem z lokalnym architektem podpisującym dokumentację na pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 42.

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu

Warszawa 06.03.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 7 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 44 do 59)

PYTANIE 44

Z załączników do regulaminu wynika: 1. Opin ia WKZ z 17 grudnia 2021 brzmi : „Pkt.1 Stąd zaleca … by otaczający drzewostan stanowił kulisy dla projektowanego obiektu, a sama bryła nie przecinała osi widokowej Pałac na Wyspie-Kanał Wodny – Kanał Piaseczyński”. W rozumieniu uczestnika konkursu w osi nie wolno wprowadzać zabudowy kubaturowej. 2. Zaś pkt 2.1. podpkt. 1 i) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 31 08 2022 brzmi: „budynek ( w szczególności komin sceniczny ) ma stanowić zwieńczenie osi Pałacu na Wodzie” W rozumieniu uczestnika konkursu w osi widokowej Pałac na Wyspie-Kanał Wodny – Kanał Piaseczyński należy ustawić kubaturę proj. obiektu Czy Organizator może wyjaśnić niejasność/sprzeczność ? Czy będący przedmiotem konkursu obiekt ma być usytuowany w osi Pałacu na Wodzie czy też oś widokowa ma pozostać nie przysłonięta/ niezabudowana?

ODPOWIEDŹ:

Oś widokowa założenia Łazienek Królewskich (wzdłuż Kanału Wodnego) wspomniana w pkt. 1 dokumentu zaleceń konserwatorskich Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to element istniejącej kompozycji przestrzennej odmienny od osi (symetrii) Pałacu na Wodzie wspomnianej w Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w pkt. 2.1. ppkt. 1i). Osie te na wysokości obszaru opracowania są istotnie rozbieżne i możliwe jest spełnienie warunków wynikających z obu dokumentów.

Niezależnie od powyższego istniejące relacje i uwarunkowania przestrzenne wskazują, że wpisanie projektowanego obiektu w kontekst urbanistyczny jest jednym z głównych dylematów konkursu. Lokalizacja w ramach bardzo spoistej kompozycji, zaprojektowanej historycznie, zobowiązuje do najwyższej dbałości o efekt przestrzenny w szerokim kontekście. Rozwiązanie relacji krajobrazowych w ramach lokalizacji, w tym forma i skala części nadziemnej projektowanego obiektu oraz ostateczne jej usytuowanie w ramach działki inwestycyjnej, będą jedną z kluczowych aspektów proponowanego przez konkurujących rozwiązania projektowego, które będzie poddane ocenie przez Sąd konkursowy.

PYTANIE 45.1

Proszę o podanie zakładanej wysokości komina w świetle. W wytycznych konkursowych zawarta jest informacja o wysokości w świetle komina sceny równej maksymalnie 20m. Natomiast w tabeli wytycznych programowych wpisane jest 19m.

ODPOWIEDŹ:

Wytyczną programową Zamawiającego jest wysokość komina scenicznego jako ca. 19 m przestrzeni w jego wnętrzu od poziomu podłogi sceny, jako wartość orientacyjna. Co do zasady jednak ukształtowanie przestrzeni i formy obiektu jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu. Zaleca się, by komin sceniczny zaprojektować zgodnie ze zasadami projektowania przestrzeni teatru uwzględniając przy tym m.in. wymiary okna scenicznego i linie widoczności. Niezależnie od powyższego zaleca się zwrócić szczególną uwagę na wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz na ograniczenia wynikające z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

PYTANIE 45.2

Proszę o określenie zakładanej powierzchni biologicznie-czynnej. Czy należy sugerować się parametrami Inwestycji dołączonymi do decyzji o ustaleniu lokalizacji tj. 65-80%?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się zgodność z ograniczeniami wynikającymi z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego – m. in. w pkt. 2.2.d) ustala ona wielkość wiążącą ustalenia powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym jako min. 50% powierzchni terenu inwestycji. Zwraca się uwagę na fakt, że wielkości wymienione w części UZASADNIENIE w/w decyzji nie mają wiążącego znaczenia.

PYTANIE 45.3

Proszę o potwierdzenie wielkości kieszeni scenicznych. Według wytycznych ich wymiary to 15x10x7,5m jednak jednocześnie zakłada się, że powinny umożliwiać swobodne przemieszczanie platformy scenicznej o maksymalnej kubaturze 14x14x9m.

ODPOWIEDŹ:

Koryguje się błąd edycyjny w tabeli 7b2. Wymiary platformy należy przyjąć jako 14x9x6,5m.

PYTANIE 45.4

Proszę o podanie minimalnej wysokości w świetle magazynów: rekwizytów (2.7), oświetleniowy (2.8), multimediów (2.9), elektroakustyki (2.10), kostiumów (2.14), instrumentów (3.1), pulpitów i krzeseł orkiestrowych (3.2).

ODPOWIEDŹ:

Wytyczną programową Zamawiającego dla magazynów: rekwizytów (2.7), oświetleniowy (2.8), multimediów (2.9), elektroakustyki (2.10), kostiumów (2.14), instrumentów (3.1), pulpitów i krzeseł orkiestrowych (3.2) jest wysokość w świetle jak dla standardowej kondygnacji przestrzeni użytkowej. Co do zasady jednak ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu.

PYTANIE 45.5

Które z pomieszczeń magazynowych wymagają usytuowania na tym samym poziomie co scena?

ODPOWIEDŹ:

Z punktu widzenia produkcji teatralnej byłoby być może najwygodniej, gdyby wszystkie magazyny były na tym samym poziomie co scena. Jednak każdorazowo uwarunkowania przestrzenno-technologiczne nie wskazują ani na taką możliwość, ani taką konieczność. Co do zasady więc ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu w ramach przyjętych rozwiązań technologicznych.

PYTANIE 45.6

Proszę o podanie zakładanej głębokości zapadni scenicznych.

ODPOWIEDŹ:

Ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu, w tym rozwiązania zapadni scenicznych jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu w ramach przyjętych rozwiązań technologicznych.

PYTANIE 45.7

Czy należy zakładać, że zwycięska propozycja w konkursie KOŁO Projekt Łazienki 2020 zostanie zrealizowana? Zaproponowany budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z aktualną wiedzą Zamawiającego, realizacja obiektu, którego dotyczył konkurs KOŁO Projekt Łazienki 2020, nie jest w planie inwestycyjnym podmiotu władającego nieruchomością, na której miałby być zlokalizowany, tj. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Należy zauważyć jednak, że Zamawiający nie jest podmiotem właściwym w tej kwestii.

PYTANIE 45.8

Proszę o podanie wymagań oświetleniowych i dla pomieszczeń obsługujących scenę. W szczególności zależy nam na: warsztat techniczny, gabinet kierownika technicznego, zaplecze socjalne dla techniki, pracownia kostiumów, pokój socjalny garderobianych / perukarek / charakteryzatorek, pracownia perukarska. Czy wymagane jest bezpośrednie doświetlenie światłem słonecznym?

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia mieszczące stałe miejsca pracy winny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem problematyki dostępu światła dziennego. Co do zasady ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu.

PYTANIE 45.9

Proszę o podanie wymagań oświetleniowych dla pomieszczeń administracji. W szczególności zależy nam na: sala konferencyjna, biblioteka / xero, archiwum audio-wizualne / pracownia, portiernia, zaplecze socjalne dla administracji.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 45.8.

PYTANIE 45.10

Proszę o podanie wymagań powierzchniowych dla pomieszczeń administracji. W szczególności zależy nam na: sala konferencyjna, biblioteka / xero, archiwum audio-wizualne / pracownia, portiernia.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 45.19

PYTANIE 45.11

Proszę o informację na temat preferowanej dostępności dla osób z zewnątrz do pomieszczeń: portiernia, biblioteka / xero, sala konferencyjna. Czy do części administracji należy przewidzieć oddzielne wejście?

ODPOWIEDŹ:

Do części administracyjnej powinno być oddzielne wejście.

PYTANIE 45.12

Proszę o informację na temat zakładanej ilości użytkowników sali konferencyjnej.

ODPOWIEDŹ:

Sala konferencyjna powinna móc pomieścić ok. 20 osób.

Por. odpowiedź na pytanie 45.10.

PYTANIE 45.13

Proszę o informację czy dla bufetu dla widzów zakłada się catering czy przygotowywanie posiłków na miejscu.

ODPOWIEDŹ:

Przewiduje się catering.

PYTANIE 45.14

Proszę o informację czy magazyn i warsztat utrzymania ogrodu może być dostępny jedynie z zewnątrz, tj. czy należy go traktować jako magazyn na narzędzia ogrodowe.

ODPOWIEDŹ:

Tak. W miarę możliwości pomieszczenia te mogłyby być dostępne również od wewnątrz budynku.

PYTANIE 45.15

Proszę o podanie zakładanej liczby pracowników garderobianych, perukarek oraz charakteryzatorek. Dodatkowo, proszę o informację czy w pokoju socjalnym dla tychże należy przewidzieć węzeł sanitarny.

ODPOWIEDŹ:

Ok. 10 osób. Należy przewidzieć węzeł sanitarny. Patrz także odpowiedź na pytanie 45.19.

PYTANIE 45.16

Proszę o określenie powierzchni Sali prób zbiorowych. W załączniku 7b1 podana jest wartość 180m2, a w załączniku 7b2 140m2.

ODPOWIEDŹ:

140m2. Koryguje się wartość podaną błędnie w załączniku 7b1.

PYTANIE 45.17

Proszę o określenie powierzchni Sali prób orkiestry barokowej. W załączniku 7b1 podana jest wartość 130m2, a w załączniku 7b2 80m2.

ODPOWIEDŹ:

80m2. Koryguje się wartość podaną błędnie w załączniku 7b1.

PYTANIE 45.18

Czy sala prób chóru oraz sala prób chóru barokowego powinny być realizowane w konstrukcji „pudełko w pudełku”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Konkurujący mają wolną rękę w wyborze rodzaju konstrukcji budynku i doborze skutecznych i odpowiadających skali zagrożeń metod ochrony przed hałasem.

Zwraca się uwagę, że sala prób chóru oraz sala prób chóru barokowego to jedno i to samo pomieszczenie.

PYTANIE 45.19

Proszę o określenie powierzchni pomieszczeń garderoby (4.1 – 4.16) oraz pomieszczeń administracji (5.1 – 5.21).

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia garderób, socjalne oraz administracyjne należy zaprojektować w dostosowaniu do ich funkcji oraz przeznaczenia w tym ilości użytkowników. Ilość użytkowników poszczególnych pomieszczeń w ramach personelu administracyjnego oraz garderób doprecyzowano poniżej. Wszystkie wskazane miejsca pracy, poza miejscami pracy wskazanymi w garderobach, są miejscami pracy stałej.

GARDEROBYIlość użytkowników
4.7Garderoba kierownika muzycznego / dyrygenta1
4.8Garderoba dyrygenta (instrumenty dawne)1
4.9Garderoba kierownika chóru1
4.10Garderoba muzyków – sekcyjna / ilościowa / damska / męska2 garderoby (10 osób 1 garderoba)
4.11Garderoba muzyków – sekcyjna / ilościowa / damska / męska2 garderoby (10 osób 1 garderoba)
4.12Garderoba muzyków – sekcyjna / ilościowa / damska / męska2 garderoby (10 osób 1 garderoba)
4.13Garderoba muzyków – sekcyjna / ilościowa / damska / męska2 garderoby (10 osób 1 garderoba)
ADMINISTRACJA
5.1Gabinet dyrektora1
5.2Gabinet zastępcy dyrektora1
5.3Gabinet zastępcy dyrektora1
5.4Gabinet zastępcy dyrektora ds. finansów i administracji1
5.5Sekretariat2
5.6Sala konferencyjna20
5.7Biblioteka / Xero2
5.8Archiwum audio-wizualne / pracownia1
5.9Administracja / Zaopatrzenie3
5.10Finanse i księgowość – 2 pomieszczenia3
5.11Kadre i płace – 2 pomieszczenia2 x 2 osoby
5.12Gabinet dyrygentów2
5.13Impresariat3
5.14Organizacja pracy artystycznej3
5.15Promocja i reklama6
5.16Produkcja – 2 pomieszczenia2 x 2 osoby
5.17Pomieszczenia dla pracowników biurowych – 3 pokoje3 x 2 osoby

PYTANIE 45.20

Czy dobrze rozumiemy intencje Zamawiającego („nie powinno dokonywać wygrodzeń terenu” Zał. 7b1 s.2), że od strony alei Georga Harrisona, Myśliwieckiej i przy kanale od zachodniej strony terenu opracowania nie powinniśmy stosować wygrodzeń w formie płotu? Jeśli tak, to gdzie Zamawiający przewiduje wygrodzenie terenu Łazienek Królewskich, których teren opracowania jest częścią?

ODPOWIEDŹ:

Działka Teatru Polskiej Opery Królewskiej nie będzie ogrodzona. Zamawiający nie posiada wiedzy co do zasad i zamiarów grodzenia terenów sąsiadujących.

PYTANIE 45.21

Czy wysokości minimalne podane w Załączniku 7e na stronie 17 („wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: minimalna 12m” oraz „wysokość komina scenicznego: minimalna 17m”) powinniśmy traktować jako obowiązujące? Jeżeli tak, to czy elewacje inne niż frontowe mogą być niższe?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się przyjąć za wiążące ustalenia zawarte w dokumencie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, gdzie w pkt. 2.1.f) ustala się wysokość budynku jako: zasadnicza bryła maksymalnie 13 m, z dopuszczeniem lokalizacji komina scenicznego do wysokości 18 m od poziomu terenu. Ustalenia określone w w/w decyzji są zgodne z wydaną opinią MWKZ.

PYTANIE 45.22

Jaka jest wielkość foyer? Czy Zamawiający oczekuje jednego foyer dla całego budynku, czy biorąc pod uwagę, że Sala prób orkiestry (3.5) może funkcjonować jako Scena kameralna, przed nią też powinniśmy zaprojektować dodatkowe foyer. Czy możliwe jest zaprojektowanie jednego foyer z możliwością podzielenia na dwa niezależne?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje zaprojektowania foyer w dostosowaniu do ilości widzów przebywających w obiekcie jednocześnie i rozlokowania ich stosownie do przyjętej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej, w tym wydarzeń o charakterze teatralnym i pozateatralnym. Co do zasady ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu.

PYTANIE 45.23

Proszę o sprecyzowanie jak funkcjonuje strefa VIP – ilość miejsc, czy wymagane jest oddzielne foyer, czy należy zapewnić wydzieloną strefę obsługującą?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje od konkurujących propozycji rozwiązania strefy VIP, w tym w zakresie jej lokalizacji, zdolności do kontaktu z innymi elementami programu, możliwości wyodrębnienia oraz oferowanych możliwości funkcjonowania – w ramach realizacji zadania konkursowego.

PYTANIE 45.24

Proszę o doprecyzowanie wielkości przestrzeni techniczno-obsługowych – 6.1 Rampa rozładunkowa, 6.3 Pomieszczenia techniczne technologii sceny, 6.6 Magazyn i warsztat utrzymania ogrodu.

ODPOWIEDŹ:

Ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu, w tym przestrzeni techniczno – obsługowych, jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu w ramach przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych. W obsłudze obiektu należy uwzględniać samochody ciężarowe typu zestawu drogowego [TIR] do ca. 18 m długości.

PYTANIE 45.25

Jaka powinna być głębokość podszybia dla czterech zapadni scenicznych?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 45.6.

PYTANIE 45.26

W jaki sposób funkcjonuje zatapiana scena obrotowa biorąc pod uwagę, że zapadnie sceniczne wypełniają niemal całą powierzchnie sceny?

ODPOWIEDŹ:

Wytyczną programową Zamawiającego dla sceny obrotowej jest rozwiązanie ze sceną obrotową nakładaną, gdzie równocześnie ukształtowanie podziału i ruchu zapadni scenicznych umożliwi jej zatopienie do poziomu posadzki scenicznej. Jednak oczekuje się, że ukształtowanie rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych obiektu, w tym sceny obrotowej, będzie propozycją uczestnika konkursu w ramach przyjętych rozwiązań technologicznych.

PYTANIE 45.27

W opinii Konserwatora „Zaleca się, by otaczający drzewostan stanowił kulisy dla projektowanego obiektu, a sama bryła nie przecinała osi widokowej Pałac na Wyspie – Kanał Wodny – Kanał Piaseczyński. Zasięg osi widokowych winien wynikać z opracowanych analiz widokowych/krajobrazowych.” (Zał. 7d, s.2). Jak powinniśmy rozumieć ten zapis w kontekście „budynek (w szczególności komin sceniczny) ma stanowić zwieńczenie osi Pałacu na Wodzie” (Zał. 7e, s.4)?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 44.

PYTANIE 45.28

Czy komin sceniczny musi znaleźć się na osi Pałacu na Wodzie? Wg naszych wstępnych analiz taka decyzja nie wpływa korzystnie na kompozycję budynku i zagospodarowania terenu. Czy wystarczy, że jedynie część budynku (niekoniecznie komin sceniczny) znajdzie się na osi Pałacu na Wodzie?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 44.

Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz na ograniczenia wynikające z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Niemniej każda propozycja rozwiązania dylematów kompozycji przestrzennej w kontekście urbanistycznym zawarta w pracach konkursowych, będzie wnikliwie rozpatrzona przez Sąd Konkursowy w ramach przewodu oceniającego.

PYTANIE 45.29

Proszę o podanie preferowanej techniki wykonania szkiców elewacji. Czy należy sporządzić płaskie rysunki elewacji, wizualizację lub czy dopuszcza się rysunki odręczne?

ODPOWIEDŹ:

Pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu pod warunkiem zachowania czytelności i charakteru przedstawionych na rysunkach obiektów i zagospodarowania.

PYTANIE 45.30

Czy dopuszcza się wykonanie wizualizacji z lotu ptaka dla zdjęcia nr. 7? Zdjęcie nr. 7 lepiej pokazuję kontekst Łazienek i Pałac na Wodzie. Ewentualnie, czy dopuszcza się wykonanie własnego zdjęcia dla kadru widocznego na zdjęciu nr. 6 ze względu na zniekształconą perspektywę.

ODPOWIEDŹ:

Organizator podtrzymuje postanowienia Regulaminu konkursu tj. widoki z lotu ptaka należy wykonać dla zdjęć nr 1 i 6.

PYTANIE 45.31

Czy dopuszcza się inną technikę wykonania zdjęcia z lotu ptaka przy zachowaniu tego samego kadru? Czy dopuszczalne jest wykonanie rysunku odręcznego lub zdjęcia makiety?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 45.30.

PYTANIE 45.32

Czy na rysunku w skali 1:2000 należy pokazać parter czy dach nowoprojektowanego budynku?

ODPOWIEDŹ:

Na rysunku w skali 1:2000 należy pokazać dach nowoprojektowanego budynku.

PYTANIE 45.33

Czy dopuszczalne jest pokazanie większej ilości rzutów?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu Rozdział V ust. 2 pkt 2) lit. a) tiret sześć „Uczestnik konkursu może zamieścić na planszy inne rysunki, schematy, szkice obrazujące przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i architektoniczne

PYTANIE 45.34

Czy Organizator posiada model 3d obszaru Inwestycji wraz z otoczeniem tj. z terenem Łazienek?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie posiada modelu 3d obszaru Inwestycji.

PYTANIE 45.35

Czy Organizator posiada przekroje terenowe obszaru Inwestycji wraz z otoczeniem tj. z terenem Łazienek?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie posiada przekrojów terenowych obszaru Inwestycji.

PYTANIE 45.36

Co jest ujęte w budżecie Inwestycji? Czy cała technologia sceny oraz wyposażenie ma zostać wliczone?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Technologia sceniczna oraz wyposażenie obiektu winny znaleźć się w budżecie inwestycji.

PYTANIE 46.1

Pytanie do decyzji ULICP:

W nawiązaniu do brzmienia 1. Pkt 2. d) decyzji, proszę o informację czy powierzchnia zielonych dachów wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się zgodność z ograniczeniami wynikającymi z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego – m. in. w pkt. 2.2.d) ustala ona odrębne wielkości:

  • wielkość wiążącą ustalenia powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym jako min. 50% powierzchni terenu inwestycji.
  • wielkość wiążącą zielonych dachów jako min. 50% powierzchni dachu.

Zauważyć też należy, że definicyjnie powierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym nie jest tożsama z powierzchnią biologicznie czynną na płycie (np. zielony dach). Zgodnie z powyższym powierzchnia zielonych dachów nie wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym.

PYTANIE 46.2

Pytanie do wytycznych zamawiającego

Zal. 7b2 – Jak należy rozumieć zapis „Główne wejście do budynku powinno być usytuowane od strony południowej?” – czy jest to wytyczna konkursowa, czy tylko sugestia organizatora konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Dokument Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w pkt. 2.2.d) ustala miejsce głównego, reprezentacyjnego wejścia do budynku od strony ulicy Myśliwieckiej, acz uzasadniając to ochroną istniejącego drzewostanu. Wskazanie zamieszczone w wytycznych programowych Zamawiającego oddaje jego skłonność do innego, niż wyżej wymienione, rozwiązania, wynikającą z widzenia problemu relacji wnętrze-zewnętrze od strony programu i przyszłego funkcjonowania obiektu. Zaleca się zgodność z dokumentem Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, jednak każda propozycja rozwiązania dylematów relacji przestrzennych w kontekście urbanistycznym uzasadniona rozwiązaniem projektowym, zawarta w pracach konkursowych, będzie wnikliwie rozpatrzona przez Sąd Konkursowy w ramach przewodu oceniającego.

PYTANIE 46.3

Pytanie do wytycznych zamawiającego

Które wielkości dla po wieszczeń są obowiązujące – te z tabeli (zal. 7b2), czy te z tekstu wytycznych (zal. 7b1)? Różnice są m.in. pomiędzy wielkościami dla sal prób – np. 3.4 Sala prób choru 140m2 w tabeli oraz w tekście 75m2.

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowa wielkość sali prób chóru jako wytyczna Zamawiającego to 140m2. Koryguje się wartość podaną błędnie w załączniku 7b1.

PYTANIE 47

Powierzchnia Fosy Orkiestrowej

Prosimy o doprecyzowanie powierzchni Fosy Orkiestrowej. W tabeli z wytycznymi szacowana powierzchnia fosy to 70 m2, a w dziale akustyka min. 80 m2.

ODPOWIEDŹ:

70 m2. Koryguje się wartość podaną błędnie w załączniku 7b1.

PYTANIE 48

Wielkość Komina Scenicznego

Prosimy o doprecyzowanie wysokości komina scenicznego. W tabeli z wytycznymi założono wysokość 19m, a w dziale akustyka 20m.

ODPOWIEDŹ:

Por. odpowiedź na pytanie 45.1.

PYTANIE 49

Optymalna ilość miejsc na widowni

Jaka ilość miejsc na widowni jest optymalna z punktu widzenia inwestora?

ODPOWIEDŹ:

Optymalną liczba miejsc na widowni wydaje się być ca. 380.

PYTANIE 50

Maksymalna ilość miejsc na widowni

Jaka jest maksymalna ilość miejsc na widowni?

ODPOWIEDŹ:

Inwestor nie wyznaczył górnego limitu liczby miejsc na widowni, jednak nie oczekuje ilości większej niż ca. 400.

PYTANIE 51

Wielkość samochodów dostawczych

Jakiej wielkości samochody dostawcze będą dowoziły materiały dekoracyjne do opery?

ODPOWIEDŹ:

W obsłudze obiektu należy uwzględniać wszystkie samochody ciężarowe, w tym typu zestawu drogowego [TIR] do ca. 18 m długości. Por. odpowiedź na pytanie 45.24.

PYTANIE 52

Powierzchnia użytkowa obiektu

Jaka jest całkowita powierzchnia użytkowa obiektu?

ODPOWIEDŹ:

Inwestor nie narzuca powierzchni użytkowej ani powierzchni całkowitej obiektu, jednak zwraca uwagę na limity/tolerancje powierzchniowe zamieszczone w Załączniku 7b2 oraz na realne możliwości ograniczone budżetem inwestycji (por. Regulamin konkursu – Rozdział III pkt.3). Wielkość obiektu przedstawiona w pracach konkursowych jako wartość bezpośrednio przekładająca się na koszty jego wzniesienia, w relacji do jakości innych aspektów rozwiązania przestrzenno-funkcjonalnego pracy, będzie przedmiotem wnikliwej analizy Sądu Konkursowego w ramach przewodu oceniającego.

PYTANIE 53.1

Jakie ciężarówki (proszę podać wymiary) będą obsługiwały Operę? Z jaką częstotliwością oraz w jakich godzinach?

ODPOWIEDŹ:

Obsługa obiektu będzie odbywać się w ciągu całej doby bez ograniczeń.

Por. odpowiedź na pytanie 45.24. oraz 51.

PYTANIE 53.2

Czy aleja prowadząca do Łazienek, na wschód od terenu opracowania, zakończona bramą jest / będzie zamykana na noc?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z aktualną wiedzą Zamawiającego popartą deklaracją władającego nieruchomością, na której owa brama jest zlokalizowana, tj, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – brama zamykająca okrągły plac na ciągu ulicy Agrykola, od jego północnej strony, nie będzie zamykana na noc, a tym samym, teren opery będzie w tym czasie dostępny od tej strony.

Należy zauważyć jednak, że Zamawiający nie jest właściwy w tej kwestii.

PYTANIE 53.3

Czy wejście na teren opracowania może odbywać się z tej części alei, która jest poza granicą opracowania?

ODPOWIEDŹ:

Por. odpowiedź na pytanie 53.2.

PYTANIE 53.4

Czy aleja ta będzie odgrodzona od terenu Opery ogrodzeniem?

ODPOWIEDŹ:

Działka nie będzie ogrodzona przez Inwestora.

PYTANIE 53.5

Czy teren Opery ma być ogrodzony i czy jest planowane jego zamykanie na noc?

ODPOWIEDŹ:

Działka nie będzie ogrodzona przez Inwestora.

PYTANIE 53.6

Jakiej wielkości powinna być sala prób zbiorowych? W zał. 7b1 podane jest, że jej powierzchnia ma mieć min. 180m2, zaś w zał. 7b2 140m2.

ODPOWIEDŹ:

140 m2. Koryguje się wartość podaną błędnie w załączniku 7b1.

PYTANIE 53.7

Jakiej wielkości powinna być sala prób orkiestry barokowej? W zał. 7b1 podane jest, że jej powierzchnia ma mieć min. 130m2, zaś w zał. 7b2 ma 80m2.

ODPOWIEDŹ:

80m2. Koryguje się wartość podaną błędnie w załączniku 7b1.

PYTANIE 53.8

Czy parking podziemny ma być przeznaczony tylko dla pracowników?

ODPOWIEDŹ:

Parking podziemny ma być użytkowany uniwersalnie – i przez pracowników, i przez publicznoś

.

PYTANIE 53.9

Czy bufet ma być tylko dla gości opery czy ma być ogólnodostępną restauracją?

ODPOWIEDŹ:

Bufet co do zasady przewidziany jest dla widzów i gości Opery. Możliwość funkcjonowania w trybie ogólnodostępności jest opcją, której Zamawiający nie odrzuca, mając na uwadze lokalizację obiektu i swoją misję w utrwaleniu codziennego kontaktu publiczności z instytucją kultury.

PYTANIE 53.10

Jakiej wielkości mają być kieszenie boczne? W zał. 7b2 w kolumnie „Parametry” opisane są jako 15x10x7.5m, w tym samym dokumencie w kolumnie „Informacje dodatkowe / Objaśnienia” znajduje się informacja, że mają umożliwiać przemieszczanie platformy scenicznej o wymiarach 14x14x9m?

ODPOWIEDŹ:

Koryguje się błąd edycyjny w tabeli 7b2. Wymiary platformy należy przyjąć jako 14x9x6,5m.

PYTANIE 54

Wytyczne – komin sceniczny

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Zał.7b1 i Zał. 7b2 dotyczących wymaganej wysokości komina scenicznego.

ODPOWIEDŹ:

Por. odpowiedź na pytanie 45.1.

PYTANIE 55

Wytyczne – balkon(y)

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Zał.7b1 i Zał. 7b2 dotyczącej liczby wymaganych balkonów na widowni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie narzuca balkonów, ani ich liczby (wytyczne akustyczne podają balkony wyłącznie jako przykładowy element sposobu kształtowania akustyki). Co do zasady ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu jest zadaniem do rozwiązania przez uczestnika konkursu.

PYTANIE 56

Wytyczne – fosa orkiestrowa

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Zał. 7b1 i Zał. 7b2 dotyczącej powierzchni fosy orkiestrowej.

ODPOWIEDŹ:

Właściwą jest wartość 70 m2. Zamawiający koryguje omyłkę w załączniku 7b1.

PYTANIE 57

Wytyczne – Sala prób orkiestry barokowej

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Zał.7b1 i Zał. 7b2 dotyczącej wymaganej powierzchni sali prób orkiestry barokowej.

ODPOWIEDŹ:

Właściwą jest wartość 80 m2. Zamawiający koryguje omyłkę w załączniku 7b1.

PYTANIE 58

W Założeniach i wytycznych projektowych Zamawiającego, pkt. 1.1. pojawił się zapis „scena powinna mieć wymiar 15×15 z wysokością komina scenicznego równą 20m”. Równocześnie zapisy LICP nakazują wysokość komina nie wyższą niż 18m. Należy założyć, że przestrzeń techniczna nad kominem ma wysokość ok. 2.5m, a konstrukcja jego stropu wraz z wykończeniem ok. 1m. Proszę o doprecyzowanie jaką wysokość stanowi 20m. Czy chodzi o: A) wysokość od górnej krawędzi sceny do spodu przestrzeni technicznej B) wysokość od górnej krawędzi sceny do spodu stropu nad kominem C) wysokość od górnej krawędzi sceny do górnej krawędzi wykończenia stropu nad kominem Uwzględniając zapis LIPC, zależnie od przyjętego wariantu poziom sceny (a co za tym idzie widownię) należy obniżyć względem poziomu terenu odpowiednio o: A) 5.5 m B) 3.0 m C) 2.0 m Proszę o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w powyższym temacie.

ODPOWIEDŹ:

Zapisy Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego odnoszą się do zewnętrznych wysokości bryły budynku. Wytyczne projektowe w tabeli załącznika 7b2 odnoszą się do wysokości komina scenicznego w świetle (wartość orientacyjna). Por. odpowiedź na pytanie 45.1.

PYTANIE 59

Dzień dobry, zwracamy się z prośbą o udostępnienie modelu 3d terenu.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie posiada modelu 3d obszaru Inwestycji.

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu

Warszawa 11.03.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 8 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 60 do 76)

PYTANIE 60

Maxymalna ilość miejsc na widowni

W programie konkursu opisana jest minimalna ilość miejsc na widowni w liczbie 350, jednak zakładane proporcje sali w wytycznych pozwalają na uzyskanie większej ilości siedzeń. Czy zamawiający przewiduje maksymalny limit miejsc na sali w związku z kameralnym charakterem spektakli/ koncertów. Czy prace z większą ilością miejsc w sali, które równocześnie będą spełniać wszystkie wymagania techniczne i akustyczne konkursu, będą wyżej oceniane?

ODPOWIEDŹ:

Ocena prac przez Sąd Konkursowy zależy od spełnienia kryteriów podanych w Rozdziale IV pkt.1. Regulaminu Konkursu.

Por. odpowiedź na pytania 49 i 50 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 61

Problem z plikiem DWG 'Zał_7a_Mapa_Granice_opracowania

Dzień dobry, czy byłoby możliwe otrzymanie pliku 'Zał_7a_Mapa_Granice_opracowania’ w innym formacie, lub ponowne wyeksportowanie oryginalnego pliku do formatu DWG lub DXF? Mamy problem z jego otworzeniem. Plik 'Lazienki14_z Agrykola’ otwiera się poprawnie.

ODPOWIEDŹ:

Organizator sprawdził plik DWG 'Zał_7a_Mapa_Granice_opracowania’ i stwierdza, iż plik jest poprawny i otwiera się na kilku różnych komputerach.

PYTANIE 62

Osie widokowe

Załącznik 7d wytyczne konserwatorskie: „(…) a sama bryła nie przecinała osi widokowej Pałac na Wyspie – Kanał Wodny – Kanał Piaseczyński” Proszę o doprecyzowanie tego punktu. Na mapie możemy odczytać trzy osie: – oś Pałacu na wodzie – oś Kanał wodny – oś kanał Piaseczyński, Te trzy osie przecinają się w różnych miejscach, czy można sprecyzować jak interpretować ten punkt z załącznika wytycznych konserwatorskich? Proszę również wyjaśnić cały ten podpunkt w kontekście Załącznika 7e str. 4 pkt. i) ”Budynek (w szczególności komin sceniczny ma stanowić zwieńczenie osi Pałacu na Wodzie, znajdującego się w Łazienkach Królewskich”

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 44 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 63

Posadowienie głównego wejścia do budynku

W dwóch podpunktach sugerowane jest różne posadowienie wejścia głównego. Co oznacza znak zapytania w zdaniu w załączniku nr 7b2 str 1 „ Główne wejście do budynku powinno być usytuowane od strony południowej?” ? załącznik nr 7e str. 4 pkt 2 d) „zagospodarowanie terenu, w tym przede wszystkim układ zieleni musi podkreślać główne, reprezentacyjne wejście do budynku, które w celu ochrony istniejącego drzewostanu powinno być zlokalizowane od ul. Myśliwieckiej” Czy można sprecyzować od której strony organizator sugeruje posadowienie wejścia głównego i czy „powinno się” jest równoznaczne z „musi”?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 46.2 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 64

Miejsca Parkingowe

Dwa punkty odnośnie miejsc parkingowych: – Załącznik 7d str. 2: „z uwagi na opisany charakter terenu lokalizacja miejsc parkingowych wskazana jest poza obrębem działki nr ew 14, a wjazd dla obsługi technicznej wyłączni od ul. Myśliwieckiej” – Załącznik 7e str. 15: „miejsca parkingowe dla obsługi inwestycji nie mogą być zlokalizowane w projektowanym pasie drogowym ul. Myśliwieckiej” Zatem gdzie mają znaleźć się miejsca parkingowe np. dla osób niepełnosprawnych – również w parkingu podziemnym? Czy jest inne miejsce, które można przewidzieć pod ewentualne parkingi?

ODPOWIEDŹ:

Miejsca parkingowe np. dla osób niepełnosprawnych winny znaleźć się w parkingu podziemnym. Zgodność z ograniczeniami w zakresie komunikacji wynikającymi z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nie może mieć charakteru fakultatywnego na tym etapie rozważań projektowych. Zalecenia konserwatorskie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wskazują na dopuszczalne lokalizowanie jakichkolwiek miejsc parkingowych w obrębie działki nr 14 jako miejsca terenowe.

PYTANIE 65

Budynek między działką nr 14 a ulicą Myśliwiecką

Dlaczego opisy pomijają budynek znajdujący się na działce nr. 14 od strony ul. Myśliwieckiej? Proszę o podanie jego historii i znaczenia. W opisie wielokrotnie wspomniane jest że działka nr. 14 jest niezabudowana a ewidentnie na tej działce znajduje się nieruchomość. Wytyczne konserwatorskie również pomijają ten budynek. Załącznik nr 7e. Pkt 1.1.1 – (…) Działka (nr 14) jest niezabudowana, porośnięta trawą, krzewami (…) Załącznik nr 7e. Pkt 2.1.1 c) – (…) będąca kontynuacją linii zabudowy budynku 1-kondygnacyjnego zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 14

ODPOWIEDŹ:

Budynek między działką nr 14 a ulicą Myśliwiecką to Oficyna Ermitażu. Obiekt jest zabytkiem rejestrowym i znajduje się we władaniu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Obecnie jest po remoncie i będzie zagospodarowany na cele Muzeum. Oto opis dotyczący tego budynku będący wypisem z dokumentu operatu szacunkowego wykonanego w roku bieżącym:

Budynek jest jednym z obiektów zabytkowych Zespołu Pałacowo – Ogrodowego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, i położony jest na działce nr ewid. 14, od strony wschodniej (od ul. Myśliwieckiej).

Budynek, zgodnie z Decyzją z dnia 20.09.1973 r. o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków, jest wpisany do Rejestru zabytków pod numerem 549/2.

Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Ermitażu, czyli w części Parku Łazienkowskiego zajmującego teren pomiędzy Kanałem Piaseczyńskim a ulicą Szwoleżerów.

W dawnych rezydencjach stykały się ze sobą na niewielkiej przestrzeni, pod jednym dachem pomieszczenia o rozmaitym charakterze. Były to apartamenty, pokoje mieszkalne pana, służby, urzędników, kuchnie, kancelarie. Gdy charakter obronny rezydencji stracił na znaczeniu, możliwe stało się rozmieszczenie funkcji mieszkalnych w oddzielnych budynkach. Pokoje pańskie pozostały w głównym obiekcie. Inne przeniesiono do oficyn. Główny budynek był bogato dekorowany na zewnątrz i od wewnątrz, natomiast oficyny dekorowano oszczędnie. Tak też jest w przypadku budynku Ermitażu i Oficyny Ermitażu. Mieszkalne oficyny dla gości i rezydentów, ze względu na to, że usytuowane były w pobliżu centralnego obiektu, budowano zwykle na planie kwadratowym i pod łamanym dachem. Często rozmieszczano je symetrycznie dookoła rezydencji.

Oficyna Ermitażu usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie Ermitażu, stanowiła zaplecze kuchenne dla przebywających tam rezydentów, a także przyjęć tam odbywających się.

Wejście główne do budynku Oficyny Ermitażu znajduje się od strony południowej budynku. Drewniane drzwi dwuskrzydłowe osadzone są w prostokątnym wgłębieniu ściany zewnętrznej.

Układ pomieszczeń na parterze wskazuje na pełnioną pierwotnie funkcję zaplecza kuchennego dla Ermitażu.

Oficyna Ermitażu jest budynkiem parterowym, wybudowanym na planie prostokąta. Posiada piwnicę oraz strych. W południowej elewacji znajduje się główne wejście do budynku. W przeciwieństwie do budynku Ermitażu Oficyna posiada bardzo skromny wystrój zewnętrzny.

Wysokość budynku wynosi 7,22 m.

Powierzchnia zabudowy budynku – 216,57 m2,

Powierzchnia użytkowa parteru budynku – 160,91 m2,

Powierzchnia piwnicy – 34,68 m2,

Powierzchnia strychu – 72,51 m2,

Powierzchnia całkowita budynku – 383,58 m2,

Kubatura budynku wynosi – 1234,23 m3.

Konstrukcja budynku:

– fundamenty z cegły,

– konstrukcja nośna budynku tradycyjna murowana z cegły ceramicznej,

ściany działowe murowane z cegły,

– dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej pokryty dachówką

ceramiczną,

– strop nad piwnicą typu Kleina, nad parterem konstrukcja nieznana,

– schody do piwnicy zewnętrzne murowane.

PYTANIE 66

Rozstrzygnięty konkurs KOŁO 2022

Co z rozstrzygniętym konkursem KOŁO na miejską toaletę, którego patronem był m.in. Muzeum Łazienki Królewskie. Czy ten obiekt kiedykolwiek będzie wybudowany i należy go uwzględnić w koncepcji opery? Obiekt planowy był na działce nr 14 poza granicą opracowania konkursowego, niedaleko głównego wjazdu od ulicy Myśliwieckiej.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytania 45.7 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 67

Powierzchnie sal

Istnieje rozbieżność w metrażu sal między załącznikiem 7b1 a 7b2. – Sala prób chóru: tabela 140m2 vs wytyczne 75 m2. – Sala prób zbiorowych: tabela 140m2 vs. wytyczne 180m2 – Sala prób orkiestry barokowej: tabela 80m2 vs. wytyczne 130m2 Proszę o sprostowanie powierzchni powyższych sal.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytania 45.16, 45,17, 46.3 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 68

Ogrodzenie

Co z istniejącym ogrodzeniem otaczającym całą działkę? Czy do działki mają prowadzić bramki w ogrodzeniu istniejącym, jeśli tak to gdzie mają być usytuowane? Załącznik nr 7d str 2. pkt 4 „otoczenie projektowanego budynku powinno być ogólnodostępne”

ODPOWIEDŹ:.

Działka nie będzie ogrodzona przez Inwestora zaś istniejące ogrodzenie zostanie poddane rozbiórce w ramach planowanej inwestycji. Odcinki ogrodzenia należące do nieruchomości sąsiadujących nie są objęte powyższą deklaracją Inwestora.

Por. odpowiedź na pytanie 53.4. (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 69

Kieszenie boczne

Czy kieszenie boczne muszą mieć kształt prostokąta (wszystkie kąty pomieszczenia proste) 10×15?

ODPOWIEDŹ:

Wielkość kieszeni scenicznych wskazana zostala jako 15x10x7,5m, po to by mieściła z założonym marginesem platformę o wymiarze 14x9x6,5m. Kształt kieszeni bocznych jest dowolny pod warunkiem spełnienia przez nie w/w wymogu jako minimum wymiaru kubatury przestrzeni użytkowej.

PYTANIE 70

Elewacje

Wstępnie wg wymagań elewacją wejściową jest elewacja południowa. Czy w pracy konkursowej stosować się do wymagań pokazania szkiców elewacji północnej i wschodniej, czy jeżeli uznamy że ważniejsza jest południowa ze względu na wejście można zamienić na planszy elewację północną na południową?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wymogami Rozdziału V pkt. 2. tiret 2) a) uczestnik może zamieścić na planszy 100×70 inne niż wymagane rysunki, schematy szkice, a więc też szkic każdej dodatkowej elewacji, w tym tej z głównym wejściem do budynku. Nie zmienia to wymogu pokazania szkiców elewacji północnej i wschodniej.

Por. odpowiedź na pytanie 46.2. (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 71

Wjazd alternatywny

Czy możliwy jest wjazd 50 m na południe od założonego w regulaminie? (Przy budynku ul. Myśliwiecka 1, gdzie znajduje się bramka)

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (pkt. 2.5.) obsługa komunikacyjna projektowanego obiektu teatru, w ramach tego też miejsce zlokalizowania przewidywanego do jego obsługi zjazdu z pasa drogi publicznej, winno się dokonać w zakresie styku terenu inwestycji z pasem drogowym ulicy Myśliwieckiej – z tejże ulicy.

PYTANIE 72

Komunikacja publiczna

Czy organizator przewiduje w jaki sposób budynek Opery będzie obsługiwany przez transport publiczny? Czy ulica Agrykola może być wykorzystywana przez taksówki i ubery? Gdzie organizator przewiduje miejsce dla autobusów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje zmian w systemie transportu publicznego miasta stołecznego Warszawy li tylko z tytułu pojawienia się nowego obiektu kultury na mapie Warszawy, jakim będzie projektowany obiekt Teatru Polskiej Opery Królewskiej. Ulica Agrykola nie może być wykorzystywana przez taksówki i „ubery”. Zapewnienie miejsca dla autobusów może stać się elementem szeroko rozumianego zadania projektowego powierzonego zwycięzcy konkursu. Miejsce to nie może być ulokowane na terenie inwestycji.

PYTANIE 73

Dostawa do magazynu

Odnośnie dostawy samochodem ciężarowym: czy jest możliwość zorganizowania również drogi dojazdowej w południowym rejonie ul. Myśliwieckiej? Gdzie obecnie znajduje się brama w ogrodzeniu. Czy to problem, jeśli ciężarówka nie może skręcić na posesję, ale musi manewrować na ulicy.

ODPOWIEDŹ:

Konieczność manewrowania ciężarówki na ulicy w trakcie dokonywania dostawy jest oczywistą koniecznością i nie powinno z samego swego istnienia ograniczać uczestników konkursu w poszukiwaniu najwłaściwszych rozwiązań dla podstawowych dylematów zadania konkursowego.

PYTANIE 74

Wejście do Opery

Czy pożądany jest dojazd zmotoryzowany np. z taksówki bezpośrednio przed wejściem do opery? Czy wystarczy podjazd do ulicy Myśliwieckiej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zakładał konieczności podjazdu zmotoryzowanego pod drzwi wejścia do opery, jednak co do zasady uczestnicy mają wolną rękę w rozwiązaniu problematyki dostępu do wejść do projektowanego obiektu w ramach proponowanego w konkursie rozwiązania projektowego. Por. odpowiedź na pytania 46.2. (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 75

Widok z lotu ptaka

Czy jest określony rozmiar obrazu dla określonego widoku z lotu ptaka zdjęć 1 i 6 na planszy?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie określa rozmiaru obrazów dla widoków z lotu ptaka pod warunkiem zachowania czytelności przedstawionych rozwiązań.

PYTANIE 76

Sala prób orkiestry

Czy sala prób orkiestry służy również do ustawiania scenografii potrzebnej na scenie głównej? Czy pożądane jest połączenie przestrzenne?

ODPOWIEDŹ:

Sala prób orkiestry, oprócz swej funkcji wiodącej, jest przewidywana jako odrębna „mała scena” obiektu. Takie powinna być też jej funkcjonalne usytuowanie w obiekcie, w tym wzajemnie relacje. Nie będzie jednak zastępować sceny głównej w żadnej roli.

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 20.03.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 9 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 77 do 106)

PYTANIE 77.1

Punkt 1.1 “Sala Teatralno-Operowa” w wytycznych do konkursu brzmi: “Głębokość wnęk podbalkonowych nie może być większa niż dwukrotność ich wysokości.” Jak rozumieć dokładnie ten zapis? Czy oznacza on że, jeśli wysokość balkonu wynosi 3 m, to jego głębokość nie może być większa niż 6m? Jak wiążący jest ten zapis dla planowania audytorium opery?

ODPOWIEDŹ:

Wytyczna ta oznacza zależność matematyczną: głębokość wnęk podbalkonowych nie może być większa niż dwukrotność ich wysokości. Oznacza to przykładowo, że jeśli wysokość balkonu wynosi 3 m, to jego głębokość nie może być większa niż 6m.

PYTANIE 77.2

Pomieszczenie 2.11 „Warsztat techniczny” zostało opisane w tabeli jako „Miejsce napraw dekoracji dochodzacych do 9m wysokości”. Proszę o podanie informacji jaką wysokość, szerokość i głębokość powinno być pomieszczenie. Czy należy założyć, że dekoracja może być w nim ustawiana w pozycji wertykalnej i tak poddawana naprawie (wysokość pomieszczenia nie mniej niż 9m), czy jednak naprawa może odbywać się z dekoracją leżącą (czy wtedy jednej z wymiarów poziomych pomieszczenia powinien być nie mniejszy niż 9m)?

ODPOWIEDŹ:

Bieżące naprawy dekoracji dokonywane są w kieszeniach scenicznych. Warsztat techniczny służy jako baza sprzętowa do wykonywania elementów do tych napraw. Nie wymaga się wprowadzania dekoracji o większych gabarytach do pomieszczenia warsztatu technicznego.

PYTANIE 77.3

Prosimy o potwierdzenie, że możliwe będzie docelowe dostosowanie geometrii istniejących alejek, lub wprowadzenie nowych, w części Parku Łazienkowskiego poza zakresem opracowania.

ODPOWIEDŹ:

Uczestnik konkursu ma wolną rękę w sugerowaniu zmian w otoczeniu projektowanego obiektu. Jednak na etapie Konkursu zaleca się przyjąć, iż nie ma możliwości wprowadzania nowych czy też zmiany geometrii i innych parametrów istniejących alejek poza terenem opracowania konkursowego.

PYTANIE 77.4

Zgodnie z regulaminem konkursu zakłada się możliwość zamieszczenia na planszach „innych rysunków, schematów, szkiców (…)”. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dodatkowych, innych materiałów graficznych takich jak np. zdjęcie makiety czy też wizualizacje fotorealistyczne?

ODPOWIEDŹ:

Pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 77.5

Proszę o informację, czy zapis w Rozdziale V, pkt. 2.2. „Widoki z lotu ptaka należy wykonać dla zdjęć nr 1 i 6” oznacza, że: A) Należy „wkleić” w przekazane zdjęcie widok projektowanego budynku wykorzystując wskazane zdjęcia B) zdjęcia wskazują jedynie kierunek i obszar jaki ma być widoczny na widokach z lotu ptaka, a ich technika wykonania jest dowolna

ODPOWIEDŹ:

Organizator preferuje przedstawienie nowo projektowanych elementów zagospodarowania i obiektów na wskazanych w Regulaminie zdjęciach, aczkolwiek ostateczną decyzję pozostawia się Uczestnikowi konkursu.

PYTANIE 78

Proszę o podanie minimalnych wymiarów dźwigu towarowego przy założeniu konieczności obsługi sceny i magazynów położonych poniżej poziomu terenu.

ODPOWIEDŹ:

Dźwig towarowy bądź zapadnia służą do przewozu w pionie konkretnych elementów (np. dekoracji) – zgodnie z przyjętymi założeniami technologii scenicznej. Potrzebne wymiary tego urządzenia, jak np. Wymiary kabiny/platformy, wysokość podnoszenia, ilość przystanków to wynik przyjęcia konkretnych założeń technologicznych przez uczestnika konkursu.

PYTANIE 79

Odległości od istniejących drzew

Czy odległości od koron drzew (5m) dotyczy każdego drzewa? Czy istnieje możliwość usunięcia jakiegokolwiek drzewa przy uwzględnieniu projektowanych nasadzeń zastępczych?

ODPOWIEDŹ:

Interpretacja Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z której wynika, iż: „Lokalizacja obiektu i infrastruktury towarzyszącej winna uwzględniać istniejący drzewostan, w tym starodrzew, a w szczególności jego ochronę. Projektowana kubatura nie powinna być lokalizowana bliżej niż 5 m od krawędzi zasięgu koron drzew. Zakres inwestycji nie może wymuszać usuwania drzew” należy do Uczestnika konkursu.

PYTANIE 80

Lista uczestników

Czy istnieje możliwość odtajnienia listy uczestników?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie upublicznia listy Uczestników konkursu ze względu na zasadę anonimowości Uczestników względem członków Sądu konkursowego – patrz Rozdział I ust 2 pkt 6).

PYTANIE 81

Widoki z lotu ptaka

Organizator odpowiadając na pytanie 45.31 nie odpowiedział jednoznacznie czy dopuszcza się wykonanie szkiców lub zdjęcia makiety z identycznymi ujęciami jak na zdjęciach nr 1 i 6 zamiast wizualizacji „wklejonych” na zdjęcia nr 1 i 6. Prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 77.5

PYTANIE 82

Status własnościowy

Prosimy o doprecyzowanie statusu własnościowego. Wg mapy zakres opracowania pracy konkursowej stanowi część działki nr 14 z obrębu 5-06-12. Czy teren opracowania konkursu należy rozumieć jako wydzieloną w przyszłości działkę geodezyjną, czy inwestycja stanowi jeden z wielu obiektów na większej działce?

ODPOWIEDŹ:

Teren opracowania konkursu stanowić będzie w przyszłości odrębną działkę geodezyjną.

PYTANIE 83

Powierzchnia komina scenicznego

Czy ograniczenie wysokości 18 m dla komina scenicznego ma ograniczenie powierzchni w rzucie poziomym? Czy istnieje możliwość wkomponowania innych części programu w kubaturę wieży scenicznej?

ODPOWIEDŹ:

Komin sceniczny w swej najwyższej partii jest funkcjonalnie najważniejszą częścią tzw. mechanizacji górnej technologii scenicznej – zawiera strop techniczny i na nim usytuowaną blokownię z wyciągarkami i kołami przewojowymi. Wysokość dla niego zarezerwowana jest niezbędna z tego właśnie powodu i, w istocie, wyłącznie. Jeżeli uczestnik uzna, że istnieją – uzasadnione przyjętą przez niego koncepcją rozwiązania przestrzenno-funkcjonalnego – powody dla których bryła wieży scenicznej miałaby być masywniejsza i wzbogacona innymi elementami programu funkcjonalnego obiektu, ma w tym wolną rękę. Wskazanym jednak jest porównać odpowiedź na pytanie 44 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 84

Wysokości budynków

Na terenie występują niewielkie różnice w wysokości, jaki punkt odniesienia należy przyjąć przy określaniu maksymalnej wysokości budynków wynoszącej 13 i 18 m?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z przepisami prawa ogólnie obowiązującego – od poziomu terenu przed najniżej położonym wejściem do budynku (np. przy przyjęciu – co nie jest wiążącym uczestników założeniem – że uczestnik konkursu założy jeden dla obiektu poziom posadzki parteru będzie to równoznaczne z tym, że odnosi się to do poziomu terenu przez wejściem głównym do budynku). Zwraca się uwagę na to, że termin „wejście do budynku” nie opisuje każdych drzwi czy wrót prowadzących z zewnątrz do pomieszczeń w jego wnętrzu.

PYTANIE 85

Wysokości budynków

W programie przewidziano, że komin sceniczny będzie miał 19 metrów, ale budynek może mieć tylko 18 metrów wysokości. Oznacza to, że scena musi być obniżona poniżej poziomu terenu na co najmniej 1 metr, a samochód załadowczy będzie musiał zjechać poniżej poziomu gruntu. Czy jest to właściwa interpretacja?

ODPOWIEDŹ:

Tak, taka interpretacja rozwiązania tego dylematu jest logiczna, ale nie wyklucza się, że nie jest jedyna. Zamawiający zorganizował konkurs i oczekuje na twórcze rozwiązania wszystkich dylematów związanych z formą, funkcją i lokalizacją w każdej pracy konkursowej. Propozycje ich rozwiązania zawarte w pracach konkursowych będą wnikliwie rozpatrzona przez Sąd Konkursowy w ramach przewodu oceniającego.

PYTANIE 86

Poziom posadowienia sceny poniżej poziomu terenu

Czy istnieje limit głębokości posadowienia sceny poniżej poziomu terenu? Jeśli tak, jaki to limit?

ODPOWIEDŹ:

Głębokość posadowienia sceny poniżej poziomu terenu będzie zależna od zaproponowanych przez Uczestnika rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych. Patrz odpowiedź na pytanie 85.

PYTANIE 87

Parking

Czy Organizator dopuszcza rezygnację z parkingu podziemnego?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Parkingi dla obsługi Inwestycji należy projektować zgodnie z Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (załącznik nr 7e do Regulaminu).

PYTANIE 88

Parking

Czy Organizator dopuszcza rezygnację z miejsc parkingowych na terenie działki i korzystanie jedynie z okolicznych parkingów ogólnodostępnych?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Parkingi dla obsługi Inwestycji należy projektować zgodnie z Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (załącznik nr 7e do Regulaminu).

PYTANIE 89

Remont Kanału Piaseczyńskiego

Czy Organizator posiada wiedzę na temat planów remontu zachodniej strony Kanału Piaseczyńskiego? Czy będzie to kontynuacja remontu strony wschodniej?

ODPOWIEDŹ:

Na dzień dzisiejszy Organizator nie posiada takiej wiedzy.

PYTANIE 90

Wejścia do budynku

Wytyczne programowe stanowią, że 1) wejście techniczne powinno znajdować się od ul. Myśliwieckiej, 2) Główne wejście do budynku powinno znajdować się od strony południowej. W opisie stwierdza się, że: „Przekroczenie granic terenu jest niedopuszczalne za wyjątkiem planowanego wjazdu od ul. Myśliwieckiej”. Wydaje się, że powyższe dwa stwierdzenia są ze sobą sprzeczne, czy to pomyłka? Czy główne wejście do budynku może znajdować się po drugiej stronie, czy też jedyną opcją jest strona południowa?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 46.2. (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 91

Kanał od strony zachodniej

Czy można włączyć kanał wodny od strony zachodniej w projekt placu wokół POK? Czy kanał można zmodyfikować i rozszerzyć w kierunku działki POK?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Nieprzekraczalne granice terenu opracowania konkursowego zostały wyznaczone w Załączniku nr 7a do Regulaminu.

PYTANIE 92

Projektowanie krajobrazu i granica terenu:

Czy przestrzeń publiczna wokół POK może przekraczać działkę budowlaną? Czy można połączyć tereny przyległe, tak aby funkcjonalnie były w relacji z terenem wokół POK?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 91.

Dodatkowo Organizator wyjaśnia, iż projektowane zagospodarowanie terenu w granicach opracowania konkursowego powinno być spójne funkcjonalnie i przestrzennie z istniejącym zagospodarowaniem wokół terenu opracowania konkursowego.

PYTANIE 93

Wielkość zespołu na scenie

W założeniach (pkt IV. 1.1) stwierdza się, że Sala Teatralno -Operowa oprócz wiodącej funkcji operowej, powinna być w stanie pomieścić występy w formie koncertów symfonicznych, z udziałem chóru i solistów. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę miejsc siedzących na widowni (350 miejsc) oraz odpowiednią szerokość proscenium i widowni, jaka jest oczekiwana wielkość zespołu na scenie dla tych programów koncertowych (z chórem i bez)?

ODPOWIEDŹ:

Scena obiektu winna pomieścić wydarzenia z jednoczesną obecnością 50-osobowej orkiestry, 40-osobowego chóru oraz dyrygenta i solistów.

PYTANIE 94.1

Jak należy rozumieć zapis odnośnie lóż, widoczny w wytycznych projektowych: “1.1. Sala Teatralno-Operowa – Głównym pomieszczeniem siedziby Polskiej Opery Królewskiej będzie Sala Teatralno-Operowa podzielona na widownię z balkonem i lożami, fosę orkiestrową oraz przestrzeń sceniczną (komin z kieszeniami).“ Czy oznacza to, ze loże są koniecznym do zrealizowania elementem widowni, pożądanym przez zamawiającego? Czy Zamawiający zakłada, że mogą one zostać wydzielone w ramach balkonu?

ODPOWIEDŹ:

Rozwiązanie w zakresie lóż jest zadaniem uczestnika konkursu. Loże mogą być wydzielone w ramach balkonów. Lożą może być strefa VIP.

PYTANIE 94.2

W jakim zakresie należy zintegrować i przedstawić systemy technologii scenicznych, o których mowa w rozdziale 3. wytycznych projektowych w pierwszej fazie konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Do decyzji Uczestnika konkursu, przy założeniu zachowania czytelności idei zaproponowanych rozwiązań.

PYTANIE 94.3

W decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach opinii MKZ, punkt 5. widnieje następujący zapis: „5. Z uwagi na opisany charakter terenu lokalizacja miejsc parkingowych wskazana jest poza obrębem działki nr ew. 14, a wjazd obsługi technicznej wyłącznie od ul. Myśliwieckiej“. Ostatecznie decyzja dopuszcza jednak lokalizacje miejsc parkingowych w obrębie działki w ramach parkingu podziemnego mieszczącego miedzy 30 a 50 miejsc parkingowych, o które wnioskował zamawiający. Decyzja nie mówi jednak nic o organizacji i zakresie ruchu kołowego w obrębie działki. Proszę o doprecyzowanie wymogów odnośnie umiejscowienia wjazdu dla aut osobowych, a także zakresu ich poruszania sie w obrębie działki. Czy samochody osobowe mogą korzystać z całego obszaru działki jako drogi dojazdowej do wjazdu do parkingu podziemnego, czy muszą trzymać sie tylko jej północnej części, jak ma to miejsce dla obsługi technicznej?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 71 (wyjaśnienia 8 treści Regulaminu Konkursu).

Zamawiający nie stawia konkurującym ograniczeń w odniesieniu do zakresu ruchu kołowego na terenie działki inwestycyjnej, jednak przy zastrzeżeniu, że jest to co do zasady część założenia parkowego i minimalizacja przestrzeni przeznaczonej dla ruchu samochodów wydaje się być kierunkiem oczekiwanym.

PYTANIE 94.4

Proszę o zredukowanie wymaganej przez zamawiającego liczby miejsc parkingowych koniecznych do zrealizowania w ramach parkingu podziemnego do 25. W ten sposób byłaby możliwość skorzystania z zapisu w WT (§ 103) dla garaży na nie więcej niż 25 samochodów na kondygnacji, co pozwoliłoby na zastosowanie wyłącznie jednej pochylni jednopasmowej. Pozwoliłoby to zredukować wysiłek budowlano-inwestycyjny dla tej części budynku. Warunki techniczne, § 103. [Dojazd do garażu]: 2. W garażu przeznaczonym dla więcej niż 25 samochodów na każdej kondygnacji, należy stosować pochylnie o szerokości co najmniej 5,5 m, umożliwiające ruch dwukierunkowy, lub osobne, jednopasmowe pochylnie o szerokości co najmniej 2,7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów. 3. W garażu przeznaczonym dla nie więcej niż 25 samochodów na kondygnacji, dopuszcza się zastosowanie wyłącznie pochylni jednopasmowych, pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu.

ODPOWIEDŹ:

Nie istnieje możliwość zredukowania wymogu zrealizowania od 30 do 50 miejsc parkingowych w garażu podziemnym projektowanego budynku, co przewiduje Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w pkt. 2.5.

PYTANIE 95

Sale Prób

W Odpowiedzi na pytanie 45.18, stwierdzono, że sala prób chóru oraz sala prób chóru barokowego to jedno i to samo pomieszczenie. Czy mówiąc sala prób chóru barokowego, organizator miał na myśli Salę Prób Orchietry Barokowej? W Załącznikach nr 7b1 oraz 7b2 Sala Prób Chóru oraz Sala Prób Orchiestry barokowej to dwa oddzielne pomieszczenia o odmiennych kubaturach.

ODPOWIEDŹ:

Sala prób chóru oraz Sala prób orkiestry barokowej to dwa oddzielne pomieszczenia.

PYTANIE 96

Kieszenie boczne

Czy kieszenie sceniczne mogą być różnych rozmiarów, jeśli łącznie spełniają wymogi dotyczące wymiarów? Lewa kieszeń byłaby w tym przypadku mniejsza, zwiększając tym samym powierzchnię kieszeni prawej.

ODPOWIEDŹ:

Obie kieszenie sceniczne winny spełniać jako minimum ten sam wymóg – wielkość 15x10x7,5m, po to by każda z nich mieściła z założonym marginesem platformę o wymiarze 14x9x6,5m. Por. odpowiedź na pytanie 69 (wyjaśnienia 8 treści Regulaminu Konkursu)

PYTANIE 97

Załącznik 7b2

Czy organizator mógłby doprecyzować wymogi w Załączniku 7b2 dotyczące Punktu 6, ‘Przestrzeń Techniczno-Obsługowa’? Szacowana powierzchnia (6000m2) wydaje się być stosunkowo duża porównując z powierzchnią całego kompleksu. W szczególności zależałoby nam na doprecyzowaniu powierzchni Magazynu i warsztatu utrzymania ogrodu (pkt 6.6) i wyjaśnieniu pkt 6.7 ‘Komunikacja’.

ODPOWIEDŹ:

Estymowana wielkość powierzchni dla zaspokojenia potrzeb przestrzeni techniczno-obsługowej wskazana w załączniku nr 7b2 jest wstępnym szacunkiem tych potrzeb. Do uczestnika konkursu należy wykazanie, w swojej pracy złożonej w konkursie, niezbędnej wielkości tej przestrzeni dla zabezpieczenia potrzeb wynikających z przyjętej koncepcji przestrzenno – funkcjonalnej obiektu. „Komunikacja” to pojęcie zagregowane, obejmujące całość potrzeb powierzchniowych dla przestrzeni komunikacji w obiekcie. „Magazyn i warsztat utrzymania ogrodu” to zespół niewielkich pomieszczeń dla pomieszczenia sprzętu utrzymania ogrodu, napraw i interwencji w ramach urządzenie terenów zewnętrznych i zieleni, oraz ew. zaplecze socjalne dla ekip utrzymania terenów zewnętrznych w tym zieleni na terenie działki projektowanego obiektu. Por. Odpowiedź na pytanie 45.14 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 98

Pytanie – repertuar Opery (charakter obiektu)

Prosimy o informację dotyczącą rodzaju planowanego repertuaru opery, czy będą to sztuki zarówno klasyczne jak i współczesne, a także odnośnie charakteru obiektu: tzw „teatr repertuarowy” czy „stagione” oraz odnośnie przewidywanej liczby premier rocznie.

ODPOWIEDŹ:

Polska Opera Królewska to instytucja o charakterze teatru repertuarowego, produkująca 4 do 5 premier w sezonie. Jej repertuar to opery kameralne – polskie i światowe, historyczne i współczesne – oraz koncerty.

PYTANIE 99

Pytanie – repertuar muzyczny (przewidywany rodzaj).

Prosimy o podanie przewidywanego rodzaju repertuaru muzycznego.

ODPOWIEDŹ:

Repertuarem muzycznym co do zasady są przedstawienia operowe oraz koncerty symfoniczne i kameralne.

PYTANIE 100

Pytanie – kabina realizatora nagrań i jej lokalizacja względem sali widowni.

Prosimy o informację czy kabina realizatora nagrań będzie działać w trybie montażowym i czy jej lokalizacja jest dowolna względem sali widowni.

ODPOWIEDŹ:

Kabina realizatora nagrań służy do kontroli oraz sterowania dźwiękiem na scenie i widowni podczas przedstawień i prób. Ze względu na potrzeby odsłuchu dźwięku o warunkach możliwie zbliżonych do wrażeń dźwiękowych widza na widowni, winna być ściśle z przestrzenią widowni związana i możliwie zbliżona lokalizacją do osi scena-widownia.

PYTANIE 101

Czy al. Georga Harrisona może być wykorzystywana jako droga dojazdowa dla pojazdów obsługi technicznej projektowanego budynku?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zgodnie z Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (załącznik nr 7e do Regulaminu) obsługa komunikacyjna Inwestycji może być realizowana wyłącznie z ul. Myśliwieckiej.

PYTANIE 102

Questions on T&C

We refer to the ‘Terms and Conditions of the Architectural Design Competition’ (“T&Cs”), Chapter XI, paragraph 2(2) which states that the “contracting authority shall allow for the possibility of negotiating provisions…” Specifically, we would be grateful for confirmation as to whether the following items in the draft contract can be negotiated should we win: 1. Penalties and liquidated damages (cl. 16 and 19(4)). 2. Required insurance coverage (cl. 17). 3. Partial withdrawal, i.e. termination after a phase has been completed (cl. 18(4). 4. Provision of performance bond (cl. 21).

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu Rozdział I ust. 2 pkt 9) tj.:

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, opracowania studialne, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski

Organizator nie udziela odpowiedzi na pytania złożone w innym języku niż polski.

PYTANIE 103

Część graficzna opracowania studialnego

Czy można kadrować zdjęcia użyte do wizualizacji z lotu ptaka czy też zdjęcia mają być przedstawione w całości w oryginalnych proporcjach? Czy Organizator narzuca konkretny wymiar zdjęć / wizualizacji na planszy w celu łatwiejszego porównania prac?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się przedstawienie zdjęć w całości natomiast dopuszcza się drobna korektę zakresu zdjęcia przy zachowaniu najważniejszego kontekstu terenu opracowania konkursowego. Wymiar zdjęć / wizualizacji na planszy pozostawia się do decyzji Uczestnika przy zachowaniu czytelności prezentowanego zdjęcia / wizualizacji.

PYTANIE 104

Część graficzna opracowania studialnego

Proszę o doprecyzowanie zakresu terenowego mapy w skali 1:2000. W materiałach konkursowych znajduje się mapa obejmująca szeroki zakres z Zamkiem Ujazdowskim oraz Pałacem Na Wodzie a także mapa uwzględniająca wyłącznie ścisły zakres terenu inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu zadaniem Uczestnika konkursu jest przedstawienie w czytelny sposób na rysunku w skali 1:2000 analizy relacji widokowych i przestrzennych z dalszym otoczeniem, tj. z Łazienkami, Pałacem na Wodzie, Zamkiem Ujazdowskim, Kanałem Piaseczyńskim itd. uwzględniający zaproponowane przez Uczestnika zagospodarowanie terenu opracowania konkursowego.

PYTANIE 105

Sala prób chóru

Proszę o poprawienie błędu w opisie pkt 1.4. W punkcie, który dotyczy sali prób chóru zapisano: „powierzchnia podłogi sali prób orkiestry powinna wynosić min. 75m2”. Proszę o doprecyzowanie, że chodzi o powierzchnię podłogi sali prób chóru.

ODPOWIEDŹ:

Wytyczne dla sali prób chóru to 140 m2 powierzchni Sali. Wytyczne dla sali prób orkiestry to 200 m2 powierzchni sali.

PYTANIE 106

Sala korepetycji wokalnych

Prosimy o potwierdzenie wielkości sali korepetycji wokalnych – kubatura 40m3, tj. powierzchnia podłogi ok. 12m2.

ODPOWIEDŹ:

Wytyczne przewidują 4 sale korepetycji wokalnych o powierzchni 20 m2 każda.

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 04.04.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 10 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 107 do 110)

PYTANIE 107

Prośba o wyjaśnienie

W Regulaminie konkursu(…) w Załączniku nr 7e figuruje tekst decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego nr 3/ŚRÓ/C1/22 syg. AM-ZP-C.6733.1.2022.DBO(35.DBO) z dnia 31.08.2022r. wydanej przez Prezydenta Miasta st. Warszawy („Decyzja ULICP”), w której wymienia się m.in. „parametry inwestycji (po korekcie wniosku z 22 lutego 2022r.), w tym w szczególności: szerokość elewacji frontowej: minimalna: 30 m maksymalna: 80 m liczba kondygnacji nadziemnych: minimalna: 2 maksymalna: 3 liczba kondygnacji podziemnych: minimalna: 2 maksymalna: 3 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: minimalna: 12 m maksymalna 13 m wysokość komina scenicznego: minimalna: 17 m maksymalna: 18 m jednocześnie w Załączniku nr 7d figurują zalecenia konserwatorskie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sygn. WZW.51.83.13.83.2021.ACz z dnia 17.12.2021r. („Zalecenia MWKZ”), w których m.in. ustala się w pkt. 3.: wysokość budynku nie powinna przekraczać 13 m, tj. wysokości drzewostanu w otoczeniu budynku Ermitażu na terenie Łazienek Północnych, rosnącego przy wschodniej granicy nieruchomości. Znacznie mniejsza bryła sznurowni może dodatkowo wystawać o nie więcej niż 5m. Zaleca się rozważanie zastosowania zielonego dachu i ścian dla projektowanej bryły budynku Przedmiotowe Zalecenia MWKZ (Załącznik nr 7d do Regulaminu) szczególnie w tym punkcie nr 3. są więc sprzeczne z Decyzją ULICP (Załącznik 7d do Regulaminu). Ponadto pozostałe ustalenia Decyzji ULICP są niespójne z zaleceniami konserwatorskimi. Czy Organizator Konkursu zgadza się i formalnie potwierdza, że przedstawiony projekt konkursowy nie może i nie będzie wykluczony z Konkursu lub z przyznania nagrody lub wyróżnienia z powodu niezgodności z definicją lub definicjami rzeczonej Decyzji ULICP we wskazanym wyżej zakresie sprzeczności?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 45.21 (wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkursu).

PYTANIE 108

prośba o wyjaśnienie i potwierdzenie

W Regulaminie konkursu(…) w Załączniku nr 7e figuruje tekst decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego nr 3/ŚRÓ/C1/22 syg. AM-ZP-C.6733.1.2022.DBO(35.DBO) z dnia 31.08.2022r. wydanej przez Prezydenta Miasta st. Warszawy („Decyzja ULICP”), w której wymienia się m.in. „parametry inwestycji (po korekcie wniosku z 22 lutego 2022r.), w tym w szczególności: szerokość elewacji frontowej: minimalna: 30 m maksymalna: 80 m liczba kondygnacji nadziemnych: minimalna: 2 maksymalna: 3 liczba kondygnacji podziemnych: minimalna: 2 maksymalna: 3 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: minimalna: 12 m maksymalna 13 m wysokość komina scenicznego: minimalna: 17 m maksymalna: 18 m jednocześnie w Załączniku nr 7d figurują zalecenia konserwatorskie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sygn. WZW.51.83.13.83.2021.ACz z dnia 17.12.2021r. („Zalecenia MWKZ”), w których m.in. ustala się w pkt. 3.: wysokość budynku nie powinna przekraczać 13 m, tj. wysokości drzewostanu w otoczeniu budynku Ermitażu na terenie Łazienek Północnych, rosnącego przy wschodniej granicy nieruchomości. Znacznie mniejsza bryła sznurowni może dodatkowo wystawać o nie więcej niż 5m. Zaleca się rozważanie zastosowania zielonego dachu i ścian dla projektowanej bryły budynku Przedmiotowe Zalecenia MWKZ (Załącznik nr 7d do Regulaminu) szczególnie w tym punkcie nr 3. są więc sprzeczne z Decyzją ULICP (Załącznik 7d do Regulaminu). Ponadto pozostałe ustalenia Decyzji ULICP są niespójne z zaleceniami konserwatorskimi. Czy Organizator Konkursu zgadza się i formalnie potwierdza, że przedstawiony projekt konkursowy nie może i nie będzie wykluczony z Konkursu lub z przyznania nagrody lub wyróżnienia z powodu niezgodności z definicją lub definicjami Zaleceń MWKZ we wskazanym wyżej zakresie sprzeczności?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 107

PYTANIE 109

prośba o wyjaśnienie – drzewa

Prosimy uprzejmie o informację czy praca konkursowa może przewidywać wykonanie jako konieczne i stanowiące część projektu konkursowego: pielęgnację wskazanych w projekcie drzew istniejących z redukcją pielęgnacyjną ich koron włącznie, a zaproponowanie takiego postępowania w ramach projektu nie będzie powodem nieprzyznania takiemu projektowi nagrody lub wyróżnienia?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się przyjąć za wiążące ustalenia zawarte w dokumencie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, gdzie w pkt. 2.2.3. ustala się, że należy dążyć do ochrony istniejącego drzewostanu”. Ustalenia określone w w/w decyzji są zbieżne z wydaną opinią MWKZ. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych oraz decyzje co do wartości drzewostanu ze względu na jego stan zdrowotny pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu z uwzględnieniem postanowień przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przy zachowaniu zasad rewaloryzacji historycznych założeń parkowych i ogrodowych.

PYTANIE 110

prośba o wyjaśnienie – wycinka drzew

Prosimy uprzejmie o informację czy praca konkursowa może przewidywać wykonanie jako konieczne i stanowiące część projektu konkursowego: planowej wycinki jednego drzewa lub kilku drzew istniejących, podyktowanej i uzasadnionej: (i)chorobą drzewa lub brakiem dobrego rokowania dla dalszej jego wegetacji, (ii) postanowieniami Decyzji nr 3/ŚRÓ/C1/22 sygn. AM-ZP-C.6733.1.2022.DBO(35.DBO) z dnia 31.08.2022r. w jej zakresie dotyczącym pejzażu lub nasadzeń, (iii) zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sygn. WZW.51.83.13.83.2021.ACz z dnia 17.12.2021r. w ich zakresie dotyczącym pejzażu lub nasadzeń w nim dokonywanych, (iv) projektowanej, tak zwanej, gospodarki zielenią, odbywające się zgodnie z regułami aktualnej sztuki kształtowania pejzażu lub zgodnie z zasadami historycznej sztuki kształtowania pejzażu”(…) przy założeniu, że każda taka wycinka danego jednego drzewa będzie bezwzględnie kompensowana i rekompensowana każdorazowo nasadzeniem jednego dorosłego drzewa w obszarze pracy konkursowej lub w obszarze Łazienek Królewskich?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 109

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 19.04.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 11 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIA 111 do 112)

PYTANIE 111

Pytanie – etap opracowań studialnych

Czy organizator wymaga pokazania jednego rzutu z kondygnacją Sali operowej czyli kilku rzutów kondygnacji? Prosimy o dokładne wyjaśnienie jakich rzutów wymaga organizator.

ODPOWIEDŹ:

Organizator wymaga pokazania rzutu kondygnacji budynku POK z Salą Operową w skali 1:250 przedstawiającego układ tej Sali. Do decyzji Uczestnika konkursu należy czy będzie to jeden rzut czy więcej.

PYTANIE 112

Plansze Etap 1 – przekrój osiowy

Czy zamawiający wymaga z zgodnie z rodz. V. p. 2) a) na planszy w pierwszy etapie jedynie „przekroju osiowego przez sale operową” czy przekrój podłużny przez CAŁY budynek w miejscu osi sali operowej.

ODPOWIEDŹ:

Organizator wymaga jednego (1) przekroju osiowego przez Salę Operową w skali 1:250. Uczestnik konkursu może jednak przedstawić taki przekrój w kontekście całego budynku.

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 04.07.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 12 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

(PYTANIA 113 do 122)

PYTANIE 113

Komentarz Organizatora:

Nie było to pytanie tylko potwierdzenie przez jednego z Uczestników otrzymania dodatkowych materiałów do Konkursu czyli Złącznika nr 6a.

PYTANIE 114.1

Czy Zamawiający udostępni zaktualizowany załącznik 7b2 'Tabela wytycznych programowych’ ze zmienionymi szacowanymi powierzchniami?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający udostępnił Uczestnikom zakwalifikowanym do Etapu II Konkursu Suplement do Załącznika nr 7b2 – doprecyzowanie założeń w tabeli wytycznych programowych.

PYTANIE 114.2

Czy w związku z tym, że powiększyły się powierzchnie scen to dopuszczalne jest pozostawienie magazynu dekoracji i tekstyliów scenicznych w pierwotnym wymiarach (15×10) i połączenie ich z jedną z kieszeni scenicznych

ODPOWIEDŹ:

Suplement do wytycznych programowych zawiera oczekiwanie powiększenia (dla uspójnienia z wymiarami sceny) wymiarów kieszeni scenicznych. Pozostałe kwestie programu funkcjonalnego obiektu, w tym oczekiwania wobec wielkości pomieszczeń pozostały bez zmian. Zamawiający oczekuje autorskich propozycji jego realizacji od uczestników konkursu.

PYTANIE 114.3

Czy podany w punkcie 1.2. d zakres ruchomego mostu portalowego w zakresie + 0,5 m do + 6,0 m jest właściwy? Czy zamiarem Zamawiającego było określenie zakresu na od +5 m do +6 m?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza wytyczną zawartą w punkcie 1.2.A.d) suplementu do Załącznika 7 b2:

d) ruchomy most portalowy do diafragmy pionowej okna scenicznego w zakresie od + 0,5 m do +6,0 m od poziomu podłogi sceny, głębokość mostu maks. 1m z pomostem roboczym dla obsługi, udźwig 500 kg.

PYTANIE 114.4

Prosimy o potwierdzenie, że udźwig ruchomego mostu portalowego określony w punkcie 1.2 d ma wynosić tylko 500 kg

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 114.3.

PYTANIE 114.5

Czy wysokość platformy maks 50 cm ma być kompensowana poprzez windę?

ODPOWIEDŹ:

Ruchoma platforma z tarczą sceny obrotowej, nie wyższa niż 50 cm, nasuwana jest na miejsce dla niej przeznaczone przez zsynchronizowany ruch 4 zapadni sceny głównej. Nie ma to związku co do zasady z pracą dźwigu osobowego obsługującego scenę.

PYTANIE 114.6

Czy muszla koncertowa wymieniona w punkcie 1.3 f wymaga magazynu do przechowywania na poziomie sceny? Czy jest znana wielkość muszli czy Uczestnik ma za zadanie sam to zdefiniować?

ODPOWIEDŹ:

Pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu w ramach rozwiązania konkursowego. Co do zasady muszla koncertowa w okresie jej nieużytkowania może być przechowywana w którejś z kieszeni scenicznych lub w magazynach dekoracji (poza terenem teatru).

PYTANIE 115 .1

Czy dopuszczalne jest zlokalizowanie rampy zjazdowej do garażu w pasie 29 m od Kanału Piaseczyńskiego?

ODPOWIEDŹ:

Nie ma możliwości przekroczenia, jakimkolwiek elementem nadziemnym i podziemnym budowli, linii nieprzekraczalnej zabudowy podziemnej od zachodniej granicy działki inwestycyjnej (wzdłuż kanału wodnego od strony zachodniej), a także nie ma możliwości przekroczenia ja-kimkolwiek elementem zabudowy nadziemnej budowli, którejkolwiek z linii nieprzekraczalnej zabudowy wyznaczonych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/ŚRÓ/C1/22 z dnia 31.07.22 r.

PYTANIE 115.2

Czy dopuszczalne jest zlokalizowanie rampy zjazdowej do garażu wzdłuż ul. Myśliwieckiej poza granicą działki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający może dopuścić do oceny rozwiązanie zawierające zlokalizowanie rampy zjazdowej do garażu wzdłuż ul. Myśliwieckiej, w jej pasie drogowym, poza granicą działki, jednak to na uczestniku konkursu spoczywa uzasadnienie takiej propozycji w ramach koncepcji zaproponowanej pracą konkursową. Niewątpliwe jest, że rozwiązanie to nie upraszcza strony formalnej przyszłego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

PYTANIE 116

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie dodatkowej makiety w skali 1:100?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 117

Jaka jest zakładana maksymalna ilość pracowników, artystów i personelu pomocniczego przebywających w budynku w tym samym czasie w momencie trwania wydarzeń scenicznych?

ODPOWIEDŹ:

Powinno się zakładać maksymalną liczbę osób zatrudnionych w POK oraz doangażowanych np. w przypadku próby generalnej spektaklu, odbywającej się w godzinach porannych czyli ok. 160 osób w tym: dyrekcja i administracja 24, orkiestra 57, orkiestra barokowa 16, pracownicy techniczni 14, chór 24, śpiewacy 15-18, inspicjenci 4, dyrygenci 2-3.

PYTANIE 118.1

Ponieważ jedynym dokumentem określającym oś Pałacu na Wodzie jest zeskanowany załacznik do Decyzji o Lokalizacji Celu Publicznego, prosimy o doprecyzowanie czy Oś Pałacu na Wodzie określona w załączniku jest prostopadła do północnej fasady Pałacu? Czy na rysunku jest pokazane właściwe określenie tej osi? Czy oś wyznaczona w tym załaczniku jest podstawą do spełnienia założeń? – Czy Zamawiający może udostępnić edytowalny rysunek dwg, na którym określona jest oś Pałacu na Wodzie?

ODPOWIEDŹ:

Oś Pałacu na Wodzie określona w Decyzji o Lokalizacji Celu Publicznego jest prosto-padła do północnej fasady Pałacu. Zaznaczyć trzeba, że Decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego wskazuje, że „projektowany budynek (w szczególności komin sceniczny” ma stanowić zwieńczenie osi Pałacu na Wodzie, znajdującego się w Łazienkach Królewskich.” W opinii Zamawiającego to określenie skłaniałoby, w ramach rozwiązania dyle-matu konkursowego, do szukania relacji pomiędzy tymi budowlami, opartej na osi Pałacu na Wodzie, sięgając do arsenału środków kompozycyjnych, gdzie nie jedynie prosta geometria decydować będzie o efekcie.

Zamawiający nie posiada edytowalnego rysunku, na którym określona jest oś Pałacu na Wodzie.

PYTANIE 118.2

Czy Zamawiający może podać wymiary wyjmowanej płytki, która będzie podstawą do stworzenia makiety? Kiedy będzie możliwy odbiór płytki?

ODPOWIEDŹ:

Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do Etapu II Konkursu otrzymają do dnia 07.07.2023 r. rysunek w formacie .DWG z wymiarami płytki a także zdjęcia makiety matki w wersji bez drzew. Wersje zdjęć z drzewami będą dostępne pod koniec sierpnia 2023 r i niezwłocznie udostępnione Uczestnikom.

Płytki, na których należy sporządzić makietę budynku POK i zagospodarowania są dostępne do odebrania od dnia 26.06.2023 r. do dnia do dnia 07.07.2023 r. w siedzibie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP) ul. Foksal 2 w Warszawie w Sekretariacie Oddziału w godzinach od 9.00 do 16.00.

PYTANIE 119

W suplemencie do załącznika 7 B2 sprecyzowano, iż zamawiający widziałby potrzebę demontażu pierwszych trzech rzędów siedzeń. Proszę o sprecyzowanie czy chodzi o trzy rzędy znajdujące się nad fosą orkiestrową (w przypadku podniesienia tylnej części fosy poziomu widowni), czy chodzi o trzy pierwsze rzędy znajdujące się za fosą będące integralną częścią widowni. Czy w takim wypadku brane pod uwagę jest zmniejszenie ilości miejsc na widowni?

ODPOWIEDŹ:

Chodzi o trzy pierwsze rzędy będące integralną częścią widowni stałej. Nie będzie to uznawane za zmniejszenie ilości miejsc na widowni.

PYTANIE 120

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w punkcie 2 zakłada wytyczne sprzeczne z wytycznymi, które organizator przedstawił w odpowiedziach na pytania. (2.2.1 punkt i [strona 5/21] zaprzeczający odpowiedzi na pytanie 77.3) Niemożliwe jest spełnienie wymagań decyzji zakładającej połączenie Opery od strony południa z Parkiem Łazienkowskim bez wychodzenia poza teren opracowania (dotyczy połączenia z alejką przy Ermitażu). Dodatkowo niemożliwe jest połączenie z istniejącym ciągiem pieszym od strony południowo-zachodniej terenu działki, ze względu na konieczność odsunięcia się 20 metrów od strony zachodniej, według opinii Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Proszę o sprostowanie, czy jest możliwość połączenia ciągami pieszymi Opery od strony południowej z już istniejącymi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie widzi sprzeczności pomiędzy ustaleniami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w pkt. 2, w szczególności ustaleniem:

2.2.1.i) w granicach terenu inwestycji należy wprowadzić dodatkowe alejki piesze o swobodnym przebiegu, tworzące przemyślany układ i pozwalające na dotarcie do Opery nie tylko od ul. Myśliwieckiej, ale również od strony północnej i południowej. Nowo projektowane ciągi piesze powinny łączyć się z istniejącymi alejkami”

a odpowiedzią na Pytanie 77.3:

PYTANIE 77.3

Prosimy o potwierdzenie, że możliwe będzie docelowe dostosowanie geometrii istniejących alejek, lub wprowadzenie nowych, w części Parku Łazienkowskiego poza zakresem opracowania.

ODPOWIEDŹ: Na etapie Konkursu należy przyjąć, iż nie ma możliwości wprowadzania nowych czy też zmiany geometrii i innych parametrów istniejących alejek poza terenem opracowania konkursowego.>

Zamawiający nie może zadeklarować ze swej strony możliwości zmiany przebiegu istniejących alejek poza terenem opracowania konkursowego (nie jest władającym tych terenów), aczkolwiek widzi potrzebę połączenia ciągami pieszymi obiektu Opery od strony południowej i północnej z już istniejącymi. Zagadnienie pozostawia się do decyzji konkurujących, zastrzegając powyższe na obecnym etapie.

PYTANIE 121

Czy Organizator przewiduje zmianę wymagań bilansu powierzchni ze względu na powiększenie kieszeni scenicznych?

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza się zwiększenie bilansu powierzchni o wielkość powiększenia po-wierzchni kieszeni scenicznych wskazanego suplementem do załącznika 7b).

PYTANIE 122

Z czego wynika różnica w terminie dołączenia zdjęć makiety w postaci elektronicznej Pracy konkursowej do dnia 25.08.2023r., a dostarczenia fizycznej wersji makiety do dnia 04.09.2023r.? W związku z powyższym proszę o odpowiedź, czy istnieje możliwość przedstawienia w terminie 25.08.2023r. cyfrowej wersji makiety (render) zamiast rzeczywistych zdjęć fizycznej makiety.

ODPOWIEDŹ:

Różnica w terminach na złożenie zdjęć makiety i modelu fizycznego makiety wynika z założenia Organizatora, iż jest to czas na dokończenie i dopracowanie makiety.

Organizator dopuszcza składanie makiet w tym samym terminie co składanie postaci fizycznej Pracy konkursowej tj. 25.08.2023 r. do godz. 15.00.

Organizator dopuszcza złożenie wraz z postacią elektroniczną Pracy konkursowej zdjęć makiety jeszcze niedokończonej lub wersji cyfrowej makiety (render).

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 22.08.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 13 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIA 123 do 124)

PYTANIE 123

Makieta matka /wkładka-płytka do makiety matki

Szanowni Państwo, Otrzymaliśmy od Państwa dnia 02.08.2023 r. zdjęcia makiety matki dla potrzeb prezentacji w formie makiety „córki – wkładki” naszego projektu konkursowego Teatru Polskiej Opery Królewskiej w Łazienkach Królewskich w Warszawie; łącznie otrzymaliśmy 11 zdjęć. Z przykrością stwierdzamy, iż z analizy otrzymanych zdjęć wynika częściowa nieprzydatność makiety dla celu któremu ma służyć: 1. strefa wjazdu od strony ulicy Myśliwieckiej w obszarze północno-wschodniej otuliny terenu opracowania konkursowego jest na makiecie przedstawiona błędnie, niezgodnie z mapą geodezyjną do celów projektowych terenu opracowania; na makiecie figuruje symetryczny, z dwoma łukami krawężnikowymi zjazd z ulicy Myśliwieckiej w głąb terenu opracowania, w rzeczywistości ani w terenie fizycznie istniejącym ani na mapie do celów projektowych nie istnieje taki układ wjazdu na teren opracowania; zaistniała sytuacja jest albo błędem nieintencjonalnym (wymagającym bezzwłocznej poprawy) albo też intencjonalną zmianą warunków konkursu w zakresie makiety – modelu wprowadzoną nieoficjalnie, a więc niezgodnie z regulaminem konkursu i wymagającą jednoznacznego jej wyeliminowania. 2. (i) z otrzymanych zdjęć wynika, że teren konkursu z otuliną jest w sporządzonej makiecie płaski, tymczasem z odczytu mapy geodezyjnej do celów projektowych wynika, że różnice wysokościowe pomiędzy północno-wschodnim a południowo-zachodnim i północno-zachodnim narożnikiem terenu wynoszą około 60 cm; (ii) jednocześnie obrys terenu w przesłanej makiecie matce zagłębiony jest tylko ok. 3 mm, co w danej skali 1:500 oznacza 1m 50cm możliwej różnicy projektowej ukształtowania rzędnych terenu, podczas gdy ukształtowanie terenu projektów każdego z pięciu konkurentów zakwalifikowanych do II Etapu, o ile nam wiadomo, w żaden sposób ani decyzją jury ani programem konkursu nie jest ograniczone wysokościowo i pozostaje do decyzji uczestników konkursu. Innymi słowy; warunki konkursu, odpowiedzi na pytania, informacje jury pozwalają kształtować teren konkursu dowolnie, nawet do różnicy rzędnych terenu np. 12m (w skali makiety 24 mm w głąb od poziomu terenu), natomiast wykonana makieta matka dopuszcza zróżnicowanie wysokości terenu ograniczonej jedynie do ok. 1,50m (3mm w skali makiety 1:500). Stanowi to niedopuszczalne ograniczenie możliwości zwizualizowania przestrzennego w sporządzonej makiecie intencji i zasad projektu operującego dowolnym, w tym przypadku większym niż 1,5m wysokości rozrzeźbieniem terenu. Prosimy więc uprzejmie acz formalnie o niezwłoczne usunięcie błędów makiety w zakresie jej braku zgodności z rzeczywistością i ukształtowania terenu opracowania, opisanych powyżej w ust. 1. i 2. pkt (i) i (ii). W celu naprawienia błędu jedynie 3mm „głębokości” wnosimy o obniżenie dolnej rzędnej „wkładki-płytki terenowej” z aktualnego zagłębienia ok 3mm (1,50m w terenie rzeczywistym i projektowym) do 25mm (12,50 m w terenie rzeczywistym i projektowym). Ewentualne nieskorygowanie przez Organizatora konkursu błędnie i niewłaściwie wykonanej w wyżej wymienionych zakresach makiety matki faworyzowałoby prawdopodobnie niektóre z pięciu prac konkursowych kosztem pozostałych oraz w sposób podstawowy i elementarny naruszałoby warunki oraz wymogi równej konkurencji dla wszystkich pięciu uczestników konkursu. Wnosimy formalnie o ponowne przesłanie zdjęć – tym razem z poprawionej makiety matki i przekazanie ponowne „wkładki-płytki terenowej” o grubości minimum 25 mm pozwalającej na stosowne odwzorowanie w niej ukształtowania terenu projektowego.

ODPOWIEDŹ:

Organizator dokona korekty makiety w zakresie wjazdu od ul. Myśliwieckiej zgodnie z mapą zasadniczą stanowiącą Złącznik nr 7a do Regulaminu.

Organizator dostosuje zagłębienie w makiecie matce umożliwiające zastosowanie „wkładki-płytki terenowej” o grubości 25 mm. Uczestnicy, których koncepcje konkursowe przewidują zagłębienie terenu większe niż 1,5 m (w skali makiety 3 mm – obecna grubość płytki) we własnym zakresie muszą wykonać odpowiedniej grubości „wkładkę-płytkę terenową” przy czym możliwe jest także wykorzystanie płytek przekazanych Uczestnikom poprzez doklejenie kolejnych warstw zwiększających grubość płytki jak też wykorzystanie płytki grubości 3mm.

Ze względu na czasochłonność powyższych korekt zdjęcia poprawionej makiety wraz z drzewami zostaną przekazane Uczestnikom do dnia 25.08.2023 r.

PYTANIE 124

Plansza I etap vs plansze II etap

Proszę o informację czy plansza z I etapu będzie dołączona do ekspozycji plansz z II etapu. Jeśli plansza z I etapu nie będzie rozpatrywana łącznie z planszami z II etapu może się okazać konieczne powtórzenie istotnych projektowych informacji z I etapu na planszach z II etapu. Powtarzanie informacji z I etapu oczywiście nie ma sensu jeśli etapy I i II będą oceniane przez jury łącznie.

ODPOWIEDŹ:

W drugim etapie konkursu przedmiotem oceny są Prace konkursowe. Plansze Opracowań studialnych (Etap I) będą prezentowane razem z planszami Prac konkursowych (Etap II).

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu


Warszawa 23.08.2023 r.

Dotyczy:

Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej”

WYJAŚNIENIA 14 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIA 125 do 126)

PYTANIE 125

Czy poszczególne wartości w tabeli „Informacja o szacowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu usługi” Załącznik nr 6a powinny być wyrażone w kwotach netto czy brutto?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się aby w tabeli „Informacja o szacowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu usługi” stanowiącej Załącznik nr 6a do Regulaminu kwoty cząstkowe zakresów robót (elementów scalonych) były wyrażone jako kwoty netto.

Na końcu tabeli należy podać (zgodnie z opisem) zarówno sumaryczne kwoty netto jak i brutto.

PYTANIE 126

EPK – problemy techniczne.

Szanowni Państwo, zgłaszam problem techniczny dot. platformy EPK. Nie przechodzi część plików pdf (rozmiar mniejszy niż 100mb) z planszami . Nadmienię, że nie po raz pierwszy korzystamy z portalu EPK. Ponadto wyjaśniam, że część plików udało się udostępnić przez portal EPK

ODPOWIEDŹ:

W sprawie problemów technicznych dotyczących Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) proszę kontaktować się z Help Desk firmy ZETO Lublin – tel. 81 718-42-27, pon.-pt. 7:00-15:00.

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski

Sekretarz Konkursu

Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved KONKURS POK 2023